За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ,
КАСАЕЩИ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

В И К ОПЕРАТОРИ

Какво представлява водопроводното отклонение и чие задължение е поддръжката му?

Водопроводното отклонение е участък от водоснабдителната система и се състои от водовземна част, водопроводни тръби и водомерен възел, и се поддържа от и за сметка на В и К оператора. При установяване повреда на водомер на водопроводното отклонение или несъответствието му с изискванията на Закона за измерванията, В и К операторът подменя средството за измерване за своя сметка. Задължение на В и К оператора е изграждането и поддържането на водопроводното отклонение, както и на водомера, на това водопроводно отклонение, по който се отчита и заплаща изразходваното количество вода. Такива са водомерите на къщи с дворни места.

Водомерите в сгради, в режим на етажна собственост след водомера на водопроводното отклонение, каквито са апартаментните водомери в блоковете, са собственост на потребителите, и същите отговарят за техните ремонт и поддръжка.

Какви са причините за висок разход "общи нужди" и какви действия да се предприемат за изясняването му?

Значителната разлика между отчетите на общия водомер и сумата от отчетите по индивидуалните водомери (разход"общи нужди") в определен период, се дължи предимно на неосигурен достъп до измервателните уреди в отделните апартаменти. С оглед гарантиране на правилното формиране на месечните задължения, живущите следва да осигуряват достъп на длъжностните лица, упълномощени от В и К оператора, в периодите за отчитане на консумираната вода.

При продължаващ проблем с висок разход „общо потребление" потребителите са в правото си да подадат молба до В и К оператора чрез упълномощен представител на етажната собственост за определяне на комисия, с цел изясняване на причините за завишеното общо потребление вода и предложения за неговото отстраняване.

Прилага ли се погасителна давност за задълженията към експлоатационното дружество?

Възражението за изтекла погасителна давност може да се упражни от длъжника пред кредитора по облигационното правоотношение, в случая експлоатационното дружество, пред съда или съдебен изпълнител. Комисията за енергийно и водно регулиране няма правомощия, в качеството си на административен орган, да прилага института на погасителната давност между страни в облигационно отношение.

Може ли потребителят да възрази пред Комисията за енергийно и водно регулиране срещу предприети действия от експлоатационното дружество за принудително събиране на вземания за предоставени услуги?

Комисията за енергийно и водно регулиране няма правомощия да се произнася относно законосъобразността и правилността на издадени от съда актове.

Възможностите за защита на длъжника при предприети действия от страна на дружеството за принудително събиране на вземания са уредени в Гражданско процесуалния кодекс. Компетентен орган, пред който може да се развие производство по оспорване на задължение, за което има издадени съдебно решение или заповед за изпълнение, е съответният граждански съд.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

Ред за реализиране на имуществена отговорност при настъпване на материални вреди

В Общите условия на всички електроразпределителни дружества има разпоредба, която регламентира реда, по който всяка страна по договор за продажба на ел. енергия, претърпяла вреда от действие или бездействие на другата страна, може да претендира за обезщетение.

Съгласно тази уредба пострадалата страна е длъжна в срок до 3 работни дни писмено да уведоми другата страна в случаите, когато е претърпяла вреда от действие или бездействие на другата страна. Дружеството е длъжно в срок от 24 часа да изпрати свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените щети.

Двете страни разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и доброволно уреждат взаимоотношенията си.

Предвид гореизложеното, ако е пропуснат предвиденият срок за предприемане на действия, както и в случай, че дружеството отказва да уважи подадено заявление за заплащане на обезщетение за нанесени щети, потребителят има право да защити правата си по съдебен ред, тъй като в съдебното производство има възможност да се събират и обсъждат всички допустими по Гражданскопроцесуалния кодекс доказателства, включително свидетелски показания и експертизи за изясняване на обективната истина и решаване на спора по същество. Съдът ще се произнесе, както по отношение на приложимата нормативна уредба, така и по основателността и размера на претенцията.

Към този ред препраща посочената разпоредба на Общите условия, според която Продавачът и Потребителят разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и доброволно уреждат взаимоотношенията си. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред.

Видове проверки, които потребителят има право да заяви при грешки в отчитане на показанията или при съмнение за неточност в работата на електромера

Взаимоотношенията между енергийните дружества и потребителите са регламентирани в Общи условия, в които изчерпателно са посочени правата и задълженията на страните във връзка с изпълнение на договора за снабдяване с електрическа енергия.

Заплащането на консумираната от потребителя електроенергия се извършва на основание издадени от продавача фактури, които съдържат данни, както за изразходваната енергия, така и за дължимата цена. От тези документи потребителят контролира дали правилно се отчита и начислява изразходваната от него електрическа енергия. По тази причина е необходимо да се следи дали показанията на електромера към датата на неговото отчитане, което е посочено във фактурите, съответстват на тези отразени в същите. При констатиране на разлика потребителят трябва писмено да уведоми дружеството за извършване на корекция, а то е длъжно да извърши проверка.

Причината за високите сметки може да се състои в повреден електромер, като в този случай са предвидени два вида проверки, които може да бъдат заявени пред дружеството:

Проверка на място с еталонен уред, за установяване на грешка при отчитане на използваната електрическа енергия от електромера. Ако при извършената проверка се установи несъответствие с нормираните характеристики и отклонението е извън допустимите граници, същият се демонтира от електрическата мрежа и се подменя с друг, отговарящ на изискванията на Държавния регистър на одобрените средства за измерване. Дружеството се задължава да извърши проверката след писмено заявление от абоната и заплащане на съответната такса. За извършената проверка се съставя констативен протокол с копие за потребителя.

Независима експертиза на електромера, извършвана от органите на Държавната агенция за метрология и технически надзор. Цената за услугата се определя по утвърден ценоразпис.

Разходите за извършването на проверка или метрологична експертиза на СТИ са за сметка на инициатора. В случай, че проверката или експертизата установят, че метрологичните и техническите характеристики не съответстват на нормираните за даден тип СТИ, електроразпределителното дружество възстановява разходите на потребителя в срок до 30 дни от установяването им.

При установяване на отклонение на метрологичните характеристики на електромера спрямо нормираните, дружеството извършва съответните корекции на вече издадени фактури за консумирана електроенергия и на заплатени сметки за срока на грешното измерване или неизмерване.

При съмнение за нерегламентирано ползване на електроенергия от други лица, измервана от Вашия електромер и нарушение в схемата на вътрешната инсталация, която е Ваша собственост, имате право да се обърнете към правоспособен специалист за констатиране на причината за увеличената консумация и в случай на нарушение – към компетентните правозащитни органи за предприемане на необходимите мерки.

Тези разпоредби очертават начина, по който са уредени взаимоотношенията между енергийните дружества и потребителите и следва да бъдат спазвани и от двете страни.