За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerОПЛАКВАНИЯ И ЖАЛБИ


Процедурата за разглеждане на жалби и уреждане на спорове по Закона за енергетиката е регламентирана в издадената на основание чл. 60 от Закона за енергетиката Наредба № 3 от 21.03.2013г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Условия за разглеждане на жалби
в Комисия за енергийно и водно регулиране
 

Писмени сигнали и жалби могат да се подават на: dker@dker.bg