За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Обществена информация

І. Процедура
Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация е уредена в глава ІІІ на Закона за достъп до обществена информация (ДВ, бр. 55/ 2000 г., изм. бр. 1/ 2002 г., бр. 45/ 2002 г.).

ІІ. Заявление за достъп до обществена информация
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, вкл. по електронен път или устно запитване. Заявлението трябва да съдържа:

 • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 • описание на исканата информация;
 • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация – преглед на информацията, устна справка, копия на хартия или копия на технически носител;
 • адрес за кореспонденция;
 • телефон за връзка.

ІІІ. Подаване и регистрация на заявленията
Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в регистъра за входяща поща съгласно заповед № З-36/24.03.2003 г. на председателя на ДКЕВР. Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се регистрират в деловодството на ДКЕВР на адрес: гр.София – 1000, ул. "Дондуков" № 8-10, III етаж, 303 стая, тел. 9359 628, приемно време: 9.00-12.00 и от 14.00 -17.00 ч., факс 988 87 82.

ІV. Срок за разглеждане на заявленията
Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в срок до 14 дни от датата на регистрирането им. Този срок може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата обществена информация е в голямо количество или с не повече от 14 дни, когато поисканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. Когато ДКЕВР не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението тя препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. Когато ДКЕВР не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок уведомява за това заявителя.

V. Решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация
В посочените срокове лицето, упълномощено със заповед на председателя взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация, за което заявителя се уведомява писмено. Решението за предоставяне на достъп или за отказ от достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

VІ. Разходи за предоставяне на обществена информация
Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите със заповед № 10 от 10.01.2001 г., които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

VІІ. Предоставяне на достъп до обществена информация
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. Таксата се заплаща в касата на ДКЕВР – V етаж, стая № 505. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

НА ЛИЦАТА, ИЗИСКВАЩИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

І. Със ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 на Министъра на финансите от 29.11.2011г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя,  са определени следните нормативи:

 1. дискета – един брой – 0,50 лв.
 2. CD - един брой – 0,50 лв.
 3. DVD - един брой – 0,60 лв.
 4. разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.
 5. ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.
 6. факс – една страница (А4) – 0,60 лв.
 7. видеокасета – един брой – 3,25 лв.
 8. аудиокасета - един брой – 1,15 лв.
 9. писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

ІІ. За информация, предоставена от ДКЕВР по писмени или устни заявления по ЗДОИ, дължимата сума се внася по банковата сметка на ДКЕВР:

БНБ-ЦУ
IBAN - BG78 BNBG 9661 3000 1420 01

Информацията се получава срещу екземпляр от платежното нареждане в стая № 303 на ДКЕВР.


RTF документ Заявление за достъп до обществена информация - 4.53KB