За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост

21.06.2012 г.

Председателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост при следния дневен ред:

1. Обсъждане на цените на природния газ за ІІІ–то тримесечие на 2012 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа.

2. Изменение на цените на електрическа и топлинна енергия, в резултат на изменението на прогнозните цени на природния газ за ІІІ–то тримесечие на 2012 г.

3. Разни.

Заседанието ще се проведе на 21.06.2012 г. (четвъртък) в сградата на ДКЕВР, бул. „Дондуков” № 8-10 от 15.00 ч. в зала № 4, ет.4.

Материалите са поставени на сайта на ДКЕВР- www.dker.bg.

Представителите на организациите-членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество се легитимират задължително с пълномощно от организацията, която представляват. Лица без пълномощно по съответния ред няма да се допускат за участие в заседанието на Консултативния съвет.

За повече информация: Емилия Савева- Главен секретар, тел. 02/986 51 41, факс: 02/988 87 82.

Материали за заседанието:

PDF документ 195.15KB Доклад относно преписка по заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2012 г.