За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerУведомление за откриване на процедура за отнемане издадените на „Транс газ енд трейд” АД лицензии №Л-254-08/14.01.2008 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” и №Л-254-12/14.01.2008 г. за извършване на дейността „снабдяване с природе

18.01.2012 г.

PDF документ 86.71KB Уведомление за откриване на процедура за отнемане издадените на „Транс газ енд трейд” АД лицензии №Л-254-08/14.01.2008 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” и №Л-254-12/14.01.2008 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Стралджа; срок за отстраняване установените нарушения и насрочване на 03.04.2012 г. от 10.00 ч. на открито заседание по откритата процедура за отнемане на лицензиите. Уведомлението е поставено на интернет страницата на 19.01.2012 от г-н Милко Шошков- за Главен секретар на ДКЕВР.