За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА КЕВР ОТ 04.08.2017 Г.

07.08.2017 г.

    Kомисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 04.08.2017 г., след като разгледа всички факти и обстоятелства във връзка с откритата процедура за отнемане на издадената на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 81, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 80, ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, реши да прекрати откритата с Решение № О1-Л-141-11 от 19.03.2014 г. процедура за отнемане на посочената по-горе лицензия.

    Пълният текст на решението ще бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР след приключване на процедурата по установяване на наличие на защитена по закон информация.