За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА "ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ" ПРЕЗ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г.

25.07.2017 г.

Комисията проведе открито заседание и по доклада за утвърждаване на необходими годишни приходи на дружеството за периода 2017-2019 г.

    КЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад на работната група по заявлението на "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността "пренос на природен газ" през газопреносните мрежи за периода 2017-2019 г. Съгласно чл. 32, ал. 1 от Методиката за определяне на цените за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, преди началото на нов регулаторен период операторът изготвя бизнес план за дейностите по пренос на природен газ, който се представя за одобрение от Комисията. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на държавните институции, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на регулатора, а заседанието беше излъчено онлайн.

    В доклада на работната група се посочва, че заложените от „Булгартрансгаз“ ЕАД цели и тенденции в бизнес плана са в унисон с насоките на Десетгодишния план за развитие на газопреносните мрежи на дружеството. Предвиждат се дейности за диверсификация на източниците и маршрутите на доставка на природен газ, нарастване броя на ползватели на услугите по пренос и съхранение – търговци на природен газ; нови входни точки към газопреносната система; по-пълно използване на преносния капацитет на съществуващата инфраструктура и увеличаване на трансграничния капацитет; разширяване капацитет за съхранение, добив и нагнетяване на природен газ в ПГХ „Чирен“; интегриране на регионалните пазари. Според оператора развитието на пазара на природен газ в региона е свързано с очаквания за ръст на консумацията на природен газ в съседните на България страни по действащите дългосрочни договори за доставки на природен газ от Руската Федерация, както и възможностите за доставки на природен газ от нови източници по Южния газов коридор. Планирано е изграждане на нови връзки между газопреносните системи на България с Турция, Гърция и Сърбия, доизграждане на инфраструктурата с Румъния, създаването на газоразпределителен център в България и други значими проекти в региона. В бизнес плана на дружеството за периода 2017-2019 г. се предвиждат и мерки за развитие на съществуващата мрежа чрез изграждане на нови газопроводни отклонения, което ще допринесе за създаване на благоприятна икономическа среда, развитие на различните региони на страната, увеличаване броя на българските домакинства с достъп до природен газ. Планирано е да бъдат реализирани и проекти за реконструкции, рехабилитации, основни ремонти и разширение на съществуващата газова инфраструктура. В дейностите е включено и разширение на инфраструктурата за съхранение в ПХГ „Чирен” и поетапно увеличаване на капацитета му за съхранение на природен газ.

    За реализация на заложените в бизнес плана дейности, свързани с лицензионната дейност за периода 2017-2019 г., „Булгартрансгаз” ЕАД предвижда през 2017 г. да инвестира 91,6 млн. лв, през 2018 г. – 125,4 млн. лв. и през 2019 г – 112,8 млн. лв. Заложената среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на дружеството е в размер на 8.14% преди данъчно облагане, при норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 7.33%.

    На второ за деня открито заседание КЕВР обсъди доклад на работната група по заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи за периода 2017-2019 г. В заявлението на „Булгартрансгаз“ ЕАД е посочено, че първият регулаторен период следва да е 3 - годишен /от 2017 до 2019 г./, защото по този начин се намалява вероятността от отклонения между утвърдените и получените приходи в рамките на регулаторния период и по-точно ще бъдат отчитани институционалните и пазарни промени, настъпващи в сектор „Природен газ“. Съгласно европейски изисквания, залегнали в Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз", Комисията определя годишните приходи, необходими на компанията за дейността й. От новия газов сезон дружеството самостоятелно ще определя тарифите за своите клиенти в съответствие с Новата методика за определянето на цената за пренос на природен газ. През първата година от ценовия период - 2017 г., в заявлението на "Булгартрансгаз" ЕАД са посочени базови годишни приходи в размер на около 261 млн. лева. За следващите две години тези приходи ще бъдат актуализирани на база на инфлацията и предвидените в методиката формули.

    По време на откритите заседания представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД заявиха, че приемат констатациите в докладите на работните групи на регулатора за параметрите на бизнес плана и необходимите годишни приходи за периода 2017-2019 г. Според тях изготвеният бизнес план е в съответствие с Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, а необходимите годишни приходи са определени на базата на Методиката за определяне цената за пренос по входно-изходния тарифен модел, която съответства на европейското законодателство в сектора. В отговор на изразени опасения от клиенти на дружеството, присъстващи на откритото заседание, експерти на газопреносния оператор заявиха, че не се предвижда сериозна промяна в разходите на ползвателите на газопреносната система, вследствие на новия начин на тарифиране. Според тях при равномерно потребление, тези разходи дори могат да бъдат по-ниски от сегашните. Новите тарифи за разпределението по газовата мрежа ще бъдат изготвени в началото на м.август и представителите на "Булгартрансгаз" ЕАД се ангажираха преди влизането на тарифите в сила да проведат 14-дневно обществено обсъждане със заинтересованите страни.

    Окончателното решение на Комисията за утвърждаване на бизнес плана и на необходимите годишни приходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще бъде взето на закрито заседание на 1.08.2017 г.Галерия