За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ДОКЛАДИ И ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВиК ДРУЖЕСТВА ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.

05.07.2017 г.

Проведени бяха и обществени обсъждания по проектите на решения за одобряване на бизнес плановете на дружествата и за утвърждаване на цени на предлаганите ВиК услуги

КЕВР в специализиран състав ВиК проведе открито заседание, на което беше обсъден доклад на работната група във връзка със заявление на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва управителят на дружеството Сава Савов.

В съответствие с измененията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, през новия регулаторен период 2017-2021В г. всички ВиК оператори вече ще прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия. Съгласно параметрите в бизнес плана, на обслужваната от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе територия е осигурено водоснабдяване за 222 хил. души. Общата стойност на планираните инвестиции за петгодишния период е в размер на 26,5 милиона лв., от които 89% за публични активи и 11% за собствени активи. 78% от инвестициите са насочени към водоснабдяване, 9,9% в канализация, 2,8% в пречистване, 4,3% във водомери на СВО и 5 % - в транспорт, администрация и информационни технологии. Съпоставянето на броя на обслужваното население и обема на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 23,90 лв./жител. Съгласно прогнозните данни в бизнес плана е планирано също намаляване на всички категории разходи, с изключение на разходите за възнаграждения и за амортизации.

В изпълнение на своите законови функции и на съществуващата нормативна уредба, след внасянето на 30.06.2016 г. на бизнесплана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, регулаторът проведе с представителите на дружеството обсъждане на заложените в плана параметри. След извършени обстойни анализи, работната група даде указания на заявителя да внесе корекции и в резултат на това настъпиха промени в заявените от дружеството цени на ВиК услугите, за всяка от петте години на започващия нов регулаторен период 2017-2021 г.

Съгласно доклада на работната група за цените на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, след извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел, от 2017 г. се въвежда единна цена на ВиК услугите за битовите потребители на обслужваната територия в размер на 2,62 лв/куб.м. с ДДС. Досегашната цена на услугите беше 2,28 лв./куб.м. с ДДС, което е увеличение с 14,9 %. Въведената единна цена за трите вида услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битовите клиенти и приравнени към тях потребители, се планира да нарасне общо с около 30 на сто за целия петгодишен регулаторен период и до 2021 г. да достигне 3,00 лв./куб.м. Предлаганите нови цени за битовите потребители са значително под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите в обслужваната територия – 5,92 лв./куб. м. - за 2017 г. и 6,77 лв/куб. м. – за 2021 г.

На откритото заседание управителят на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, Сава Савов заяви, че приема заключенията в доклада на работната група за новия бизнес план на дружеството, който е разработен в съответствие с изискванията на новата регулаторна рамка и с направените от регулатора препоръки. В резултат на оказаното съдействие са отстранени първоначалните недостатъци в плана, което ще позволи да бъдат постигнати заложените цели - повишено качество на ВиК услугите и намаляване на загубите на вода по преносната мрежа. Изразени бяха опасения, че предвидените в бизнес плана средства за възнаграждения на персонала са недостатъчни, което може да създаде проблеми с привличането на млади и квалифицирани кадри. От страна на работната група беше пояснено, че параметрите на бизнес плановете на дружествата могат да бъдат преразглеждани в определени случаи, които са предвидени в нормативната уредба.

Комисията проведе открито заседание и по доклад на работната група във връзка със заявлението на „ВиК” ООД, гр. Кърджали, за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел, цените на ВиК услугите за битовите потребители на обслужваната територия през 2017 г. е планирано да се повишат с различни проценти, в зависимост от способа за водоснабдяване. Въвежда се единна цена за трите вида услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битовите клиенти, независимо от начина на снабдяване – гравитачен или помпен. За 2017 г. предложената единна цена за трите вида услуги е в размер на 2,37 лв./куб. м. с ДДС. Досегашната цена за битовите потребители с гравитачно водоснабдяване е 1,55 лв./куб.м, а за потребителите, които ползват помпено водоснабдяване – 2,09 лв./куб. м.с ДДС. От 2018 г. до края на регулаторния период цените на предлаганите от оператора ВиК услуги ще нараснат незначително, като е предвидено до 2021 г. те да достигнат 2,55 лв./куб. м. Предлаганите нови цени за битовите и приравнените към тях потребители са под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите в обслужваната територия – 3,51 лв./куб. м. за 2017 г. и 4,02 лв./куб.м. за 2021 г.

КЕВР проведе открити заседания и по докладите на работните групи във връзка със заявлението на „Напоителни системи” ЕАД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността за доставяне на вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване на цени на ВиК услуги, както и за бизнес план на „В и К - Златни пясъци“ ООД за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и утвърждаване на цени на ВиК услуги.

В съответствие с възможността за ускорена процедура, след откритите заседания бяха проведени обществени обсъждания по проектите на решения за одобряване на бизнес плановете на четирите ВиК дружества и за утвърждаване на цени на техните ВиК услуги. В обсъжданията участваха представители на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ и на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ /ФСИВ/. В отговор на изразеното становище от ФСИД - КТ „Подкрепа“ за забавяне от страна на КЕВР на процеса по утвърждаване на бизнесплановете на ВиК оператори в страната, председателят на Комисията Иван Иванов и членовете на регулатора Ремзи Осман и Димитър Кочков заявиха, че много от внасяните бизнеспланове не са подготвяни от заявителите съгласно утвърдените нормативни изисквания и дадените указания, което е наложило те да бъдат връщани за допълнителна преработка. „Комисията при никакви обстоятелства няма да прави компромиси, защото по този начин има риск да бъде компрометирано изпълнението на заложените цели на извършваната дълбока реформа във водния сектор“, беше категоричното становище на регулатора. Според Комисията бизнес плановете за новия петгодишен регулаторен период задължително трябва да отговарят на изискванията, тъй като само по този начин се гарантира устойчивото и ефективно развитие на ВиК дружествата и се създават условия за постигане на предвидените показатели за качество на услугите.

В 14-дневен срок участниците в обсъжданията могат да внесат своите писмени предложения и по тях Комисията ще излезе с мотивирани становища. Окончателните решения за одобряване на бизнесплановете и цените на ВиК услугите на четирите ВиК дружества ще бъдат взети на закрито заседание на регулатора на 26.07.2017 г.

Откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.Галерия