За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСЪОБЩЕНИЕ за закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав "Енергетика"

29.06.2017 г.

Закритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав "Енергетика" относно:

  • утвърждаване на цени за III-то тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа;
  •  определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса;
  •  утвърждаване на цени на топлинната енергия и определяне на цени на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбининирано производство на електрическа и топлинна енергия, на дружествата в сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2017 г.;
  •  определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители;
  •  утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика", считано от 01.07.2017 г.;

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 ЮЛИ /СЪБОТА/ ОТ 9.30 ч.

След приключване на закритото заседание, в 13.30 ч. в Заседателната зала на КЕВР, ет. 4. ще се състои брифинг за представителите на медиите, който ще бъде излъчван онлайн на интернет страницата на Комисията.