За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІІІ-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

27.06.2017 г.

    На открито заседание КЕВР обсъди доклада на работната група във връзка с внесеното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за ІІІ-то тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. В началото на заседанието председателят на регулатора доц. Иван Иванов поясни, че в случаите на съкратена процедура, каквато е процедурата по утвърждаване на цени на „Булгаргаз“ ЕАД, съгласно нормативната уредба Комисията не е задължена да провежда обществено обсъждане. На откритото заседание присъстваха представители на вносителя на заявлението „Булгаргаз“ ЕАД и граждани. В съответствие с изискванията за прозрачност, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а заседанието беше излъчено онлайн.

    При определяне на цената на природния газ КЕВР отчита изцяло съществуващата методика, залегнала в действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром Експорт“. Формулата отчита движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на долара. В правомощията на регулатора е единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

    Цената на природния газ от 1.07.2017 г. да бъде 370,21 лв./1000 куб. м. или 34.86 лв. на MWh, без ДДС, акциз и цена за пренос, е становището в доклада на работната група, изготвено въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел. Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2017 г. е с 1,91 % по-висока от досегашната за ІІ-то тримесечие на 2017 г. В изчислената цена от 370.21 лв. за 1000 куб. м. са включени средно претеглената цена на природния газ на входа на газопреносната мрежа в размер на 360.29 лв. на 1000 куб. м, както и цена за дейността „обществена доставка“ в размер на 7.50 лв. на 1000 куб. м.

    В цената от 370,21 лв./1000 куб. м., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, не е включена цената за пренос през газопреносната мрежа. През ІIІ-то тримесечие на 2017 г. към цената на обществения доставчик следва да се добавя и цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС). Клиентите, присъединени към мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, освен цената на обществения доставчик и цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа, заплащат и цена за пренос на природен газ в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС).

    На откритото заседание представителят на „Булгаргаз“ ЕАД Иван Иванов, ръководител на направление „Лицензионна дейност“ заяви, че дружеството подкрепя изводите в доклада на работната група и преценява предложената цена като обоснована и даваща възможност на обществения доставчик да осигури изпълнението на лицензионните си задължения през периода. Въпреки, че съгласно процедурата на открити заседания не се допускат изказвания на страни, различни от заявителя, по изключение, председателят на КЕВР предостави възможност и на присъстващи представители на граждански сдружения да изразят становища по доклада.Галерия