За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА" И "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА" ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 1.07.2017 г.

13.06.2017 г.

КЕВР проведе обществено обсъждане на проект за решение за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса. В обсъждането участваха представители на дружества-производители на енергия от възобновяеми източници, на Българската фотоволтаична асоциация, на Българската соларна асоциация, на Института за публично-частно партньорство, на Съюза на производителите на екологична енергия, Асоциацията на производителите на екологична енергия, граждански сдружения.

Енергийният регулатор проведе обществено обсъждане и на проект на решение относно утвърждаване от 1 юли 2017 г. на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Становища по проекта изразиха представители на Асоциацията на топлофикационните дружества, граждански сдружения, ръководствата на топлофикационните дружества в Плевен, Враца, Русе и Перник. По време на обсъждането членове на работната група уточниха, че поисканото увеличение на цената на топлинната енергия в заявленията на топлофикационните дружества е било средно с 41%, но след извършените анализи на ценообразуващите елементи регулаторът предлага увеличение в размер под 1 на сто.

На трето за деня заседание КЕВР проведе обществено обсъждане и по проект на решение за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика", считано от 01.07.2017 г. В рамките на обсъждането становища изразиха председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов, председателят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ Диян Червенкондев, представители на КТ „Подкрепа“, граждански сдружения.

Съгласно нормативните изисквания докладите и проекторешенията на Комисията бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. С цел разширяване на публичността и прозрачността в дейността на институцията, обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на регулатора.

В 14-дневен срок участниците в обществените обсъждания могат писмено да депозират своите становища, които ще бъдат разгледани от експертите на Комисията. „В окончателния си доклад към проектите за решения, регулаторът ще излезе с конкретни становища по всяко едно от предложенията, направени в хода на днешните обществени обсъждания“, подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

На закрито заседание на 30 юни 2017 г. КЕВР ще вземе окончателно решение за цените, считано от 1.07.2017 г., в сектор „Електроенергетика“, цените на електроенергия от ВЕИ и биомаса, както и цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран способ от топлоцентралите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.Галерия