За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИЕ ЕДИНОДУШНО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ЗА 2016 г.

25.05.2017 г.

Доц. Иван Иванов: Основни акценти в регулаторната политика през 2016 г. са подкрепата на либерализацията на електроенергийния пазар, диверсификацията на газовата търговия и стартът на реформата във водния сектор

„Комисията за енергийно и водно регулиране изпълни най-важните си задачи за 2016 г., с което допринесе за утвърждаване на положителните тенденции за оздравяване и устойчиво развитие на българската енергетика. В приетите решения регулаторът следваше неизменно принципите за независимост, експертност и безпристрастност. Върху Комисията не беше оказван политически натиск и работата й беше подчинена на ясни правила и на стриктно спазване на законността.“ Това заяви пред депутатите от парламентарната Комисия по енергетика председателят на регулатора доц. Иван Иванов във връзка с обсъждането на Годишния доклад за дейността на КЕВР през 2016 г. Официалният отчет на регулатора за основните направления в неговата работа през периода се приема ежегодно от законодателния орган, след обсъждане в специализираната парламентарна комисия. В заседанието участваха също членът на регулатора Евгения Харитонова, главният секретар на КЕВР и ръководители на специализирани дирекции.

Като една от водещите задачи на регулатора през 2016 г. доц. Иванов посочи финансовото стабилизиране на електроенергийния сектор. В резултат на приетите законови промени и на ценовите решения на КЕВР значително е подобрено финансовото състояние на НЕК. С предприетите действия регулаторът има съществен принос за процеса на либерализация на електроенергийния и на газовия пазар у нас, подчерта доц.Иванов. През 2016 г. енергийният регулатор подкрепи с реални действия старта на БНЕБ като инструмент за прозрачна и справедлива борсова търговия. КЕВР прие нормативната база за въвеждане на различни сегменти за борсова търговия с електроенергия, с което гарантира прилагането на справедливи принципи на ценообразуване, каза председателят на регулатора. Според него с успешното въвеждане на сегментите търговия ден напред и търговия по двустранни договори се създава реална възможност борсата да се включи в регионалната търговия на електрическа енергия. През миналата година КЕВР прие и необходимата нормативна база, даваща възможност на малкия бизнес свободно да договаря доставки, както и да сменя доставчика си на електроенергия и в резултат на това през 2016 г. на свободния пазар излязоха над 85 хиляди нови потребители. С приетата от регулатора Инструкция за смяна на доставчика и с въвеждането на СТП, от м.април 2016 г. битовите потребители безплатно могат да сменят доставчика си и при заявено желание от тяхна страна, да се върнат отново на регулирания пазар, каза доц.Иван Иванов.

Обобщавайки регулаторната дейност в сектор „Природен газ“, председателят на КЕВР посочи, че през 2016 г. Комисията прие редица подзаконови актове, с които е създадена необходимата нормативна уредба за либерализация на газовия пазар. Изменени бяха Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, приети бяха промени в Правилата за търговия с природен газ. Комисията одобри изменения в Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, с което беше въведен европейския входно-изходен модел с различни ценови зони. Одобрени бяха нови Правила за балансиране на пазара на природен газ и Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс. С активното участие на КЕВР и на гръцкия регулатор RAE беше сключено Споразумение за междусистемна свързаност между операторите на газопреносните мрежи на България и Гърция, проведен беше пазарен тест за резервиране на капацитет за междусистемната връзка „Комотини-Стара Загора“.

В заключение председателят на КЕВР запозна народните представители с дейността в областта на регулацията на водния сектор като подчерта, че това е едно от сериозните предизвикателства пред Комисията. През 2016 г. Комисията извърши анализ и даде конкретни указания по постъпилите нови 5-годишни бизнес планове на близо 50 ВиК дружества за регулаторния период 2017-2021 г. Вече са одобрени бизнес плановете и ценовите предложения на някои от ВиК дружествата при строго съблюдаване на изпълнението на заложените показатели за качество на ВиК услугите и спазването на прага на социална поносимост на цените.

В резултат на направената вътрешна реорганизация, регулаторът подобри значително работата с жалбите и сигналите от потребители и това доведе до удвояване на броя на взетите решения, каза доц. Иван Иванов. Той постави акцент и върху активната международна дейност през 2016 г., което даде възможност Комисията да участва пълноценно в работата и в приемането на общите решения на европейските регулаторни органи и същевременно допринесе за повишаване на експертния капацитет на българския регулатор.

В своите изказвания народни представители от различни парламентарни групи дадоха висока оценка за работата на КЕВР през 2016 г. и след проведеното гласуване приеха с пълно единодушие Годишния доклад за нейната дейност.Галерия