За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ДОКЛАДИТЕ И ПРОЕКТИТЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА ВиК - ПЛОВДИВ И ВиК - СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

16.05.2017 г.

Проведени бяха и обществени обсъждания по проектите на решения за одобряване на бизнес плановете на дружествата и за утвърждаване на цени на предлаганите ВиК услуги

    КЕВР проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявлението на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив за одобряване на бизнес плана за развитие на ВиК оператора и утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за ценово решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участваха управителят на дружеството Спартак Николов и представители на ръководството.

    Във връзка с измененията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, през новия регулаторен период 2017-2021В г. всички ВиК оператори вече ще прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия. Съгласно параметрите в бизнес плана, на обслужваната от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив територия е осигурено водоснабдяване за 676 хил. души, 491 хиляди разполагат с канализация, 388 хил. души ползват услугата пречистване на отпадъчните води. От общата стойност на планираните инвестиции за петгодишния период в размер на 30,7 млн. лева, 60% са насочени към подобряване на услугата водоснабдяване, 8% за канализация, 10,5% в пречистване, 11% във водомери и 10 % в транспорт, администрация и информационни технологии. Отчетените загуби във водоснабдителната мрежа на оператора са 58% и в бизнес плана е заложено до 2021 г. те да бъдат намалени до 54%.

    В изпълнение на своите законови функции и на съществуващата нормативна уредба, след внасянето на бизнесплана на 30.06.2016 г. регулаторът проведе обсъждане на неговите параметри с представителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив. След извършени обстойни анализи, работната група настоя пред заявителя за внасяне на корекции и в резултат на това настъпиха промени в заявените от дружеството цени на ВиК услугите, за всяка от петте години на започващия нов регулаторен период 2017-2021 г.

    В проекта на решение за цените на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив, след извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнесплана и след прилагане на ценообразуващия модел, цените на ВиК услугите за битовите потребители на обслужваната територия през 2017 г. е планирано да се повишат с различни проценти в зависимост от способа за водоснабдяване. Въведената единна цена за трите вида услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битовите клиенти с гравитачно водоснабдяване и приравнени към тях потребители, е предвидено да се увеличи с близо 50 на сто и да достигне 2,14 лв./куб.м. За битовите клиенти, които ползват помпено водоснабдяване заложеното увеличение на цената е 18,3% - от 1,81 лв. на куб.м до 2,14 лв. на куб.м. От 2018 г. до края на регулаторния период - 2021 г., цените на ВиК услугите на дружеството остават практически непроменени. Предлаганите нови цени за битовите потребители са значително под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите в обслужваната територия – 5,93 лв./куб. м. за 2017 г.

     „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив приема заключенията в доклада на работната група за новия бизнес план на дружеството, който е разработен в съответствие с изискванията на новата регулаторна рамка и с направените от регулатора препоръки, заяви на откритото заседание управителят на дружеството Спартак Николов. В резултат на оказаното съдействие са отстранени първоначалните недостатъци в бизнес плана, което ще позволи да бъдат постигнати заложените цели - повишено качество на ВиК услугите, намаляване на загубите на вода по преносната мрежа и включването на нови обекти в инвестиционната програма. Изразени бяха опасения, че предвидените в бизнес плана средства за възнаграждения на персонала са недостатъчни, което може да създаде проблеми с привличането на млади и квалифицирани кадри. От страна на работната група беше пояснено, че параметрите на бизнес плановете на дружествата могат да бъдат преразглеждани в определени случаи, които са предвидени в нормативната уредба.

    Комисията проведе открито заседание и по доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявлението на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. В заседанието участва управителят на дружеството Васил Боранов. След откриване на пречиствателна станция на територията на ВиК оператора, за първи път за потребители на дружеството се въвежда цена за пречистване на отпадните води. За битовите клиенти и приравнените към тях потребители, през 2017 г.единната комплексна цена за трите вида услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, е предвидено да се увеличи с близо 28 % и да достигне 3,09 лв./куб.м. Новите цени за бита са значително под нивото на определената социална поносимост на цената на ВиК услугите в обслужваната територия – 5,72 лв./куб. м. за 2017 г.

    В съответствие с възможността за ускорена процедура, след откритите заседания бяха проведени обществени обсъждания по проектите на решения за одобряване на бизнес плановете на двете ВиК дружества и за утвърждаване на цени на техните ВиК услуги. В обсъжданията участваха представители на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, БТПП, представители на община Силистра, Областна администрация -Силистра, Асоциация ВиК - Силистра. По общо мнение приемането на новите бизнес планове за новия регулаторен период дава възможност за устойчиво развитие на двете дружества и за реализация на инвестиционните им програми за модернизиране на инфраструктурата на обслужваните територии.

    В 14-дневен срок участниците в обсъжданията могат да внесат своите писмени предложения и по тях Комисията ще излезе с мотивирано становище. Окончателните решения за одобряване на бизнесплановете и цените на ВиК услугите, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра, ще бъдат взети на закрити заседания на регулатора на 07.06.2017 г.

    Откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.Галерия