За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНАД 150 ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ОТ КЛИЕНТИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ СА ПОСТЪПИЛИ В КЕВР ПРЕЗ ЗАВЪРШИЛИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016-2017 г.

11.05.2017 г.

    153 са внесените жалби и сигнали в КЕВР от клиенти на топлинна енергия през изминалия отоплителен сезон. Най-голям е броят на жалбите през м. февруари 2017 г. – 64, в резултат на тежката авария на основен магистрален топлопровод в гр. София. През месеците януари и март 2017 г. в Комисията са постъпили, съответно 30 и 23 сигнала срещу топлофикационни дружества. Най-малък е броят на жалбите през м. ноември 2016 г. – 13, м. декември 2016 г. – 12 и през м. април 2017 г. – 11.

    Извършеният анализ на постъпилите жалби от клиенти на топлофикационните дружества показва, че през последния отоплителен сезон техните възражения са свързани основно с качеството на топлоснабдяването - 51 жалби, с несъгласие за начислени суми – 19 жалби, с несъгласие за дялово разпределение – 12 жалби и с качеството на търговските услуги – 9 жалби. За разлика от тенденциите през предишни години, през отоплителен сезон 2016 - 2017 г. са нараснали жалбите, свързани с качеството на топлоснабдяването. Техният брой е около 33 % от всички подадени през този период възражения срещу топлофикационните дружества, докато през цялата 2016 г. относителният им дял е около 10 на сто.

    За всеки отделен случай, който е от компетентността на Комисията, експертите на регулатора проучват фактите и обстоятелствата по жалбата, като се предприемат съответните мерки, включително проверки на място, принудителни административни мерки, задължителни указания на дружествата.

    От внесените в КЕВР за периода м. януари – м. април 2017 г. общо 128 жалби и сигнали срещу топлофикационни дружества, най-висок е техния брой срещу „Топлофикация София“ ЕАД. 84 са жалбите срещу най-голямата топлофикация в страната с около 440 000 клиенти, което съставлява 65% от общия брой на жалбите срещу дружествата в страната. Жалбите срещу фирмите за дялово разпределение са дванадесет и са изпратени по компетентност до съответната институция. През отоплителния сезон срещу други топлофикационни дружества в Комисията са постъпили съответно: 12 жалби срещу „Топлофикация Габрово“ ЕАД, 8 жалби срещу „Топлофикация Русе“ ЕАД, 7 жалби срещу „Топлофикация Перник“ ЕАД, 4 жалби срещу „ЕВН Топлофикация“ ЕАД , 3 жалби срещу „Топлофикация Плевен“ ЕАД , 3 жалби срещу „Топлофикация Бургас“ ЕАД и една жалба срещу „Топлофикация Велико Търново“ ЕАД.

    Комисията има ясно определени регулаторни и контролни функции, които прилага в съответствие с нормативната уредба и вътрешните си правила. По част от образуваните преписки Комисията се е произнесла с решения, а други са в процес на проучване на обстоятелствата.