За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.

28.04.2017 г.

    На закрито заседание, проведено на 28.04.2017 г., КЕВР прие окончателно решение във връзка със заявлението на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД за одобряване на бизнес плана за развитие на ВиК оператора за периода 2017-2021 г. и утвърждаване на цени на ВиК услуги. В съответствие с нормативните изисквания за публичност и прозрачност на дейността на Комисията, процедурата по вземане на окончателното решение беше предшествана от открито заседание и обществено обсъждане на 11.04.2017 г. с участието на ръководството на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД и други заинтересовани страни. Докладът на работната група и проектът за ценово решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора, а обсъжданията бяха излъчвани онлайн.

    В решението на регулатора за цените на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, след извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на дружеството, и след прилагане на ценообразуващия модел, цените на ВиК услугите за битовите потребители на обслужваната територия през 2017 г. е планирано да нараснат с 15,35%, считано от 01.05.2017 г. Предвижданата цена за трите услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях търговски, обществени и други потребители е 2.93 лв./куб.м. с ДДС. Предлаганите цени на ВиК услугите за тези групи потребители са значително под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги - 4,06 лв./куб. м.

    Във връзка с измененията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, съгласно които ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия, през новия регулаторен период дружеството ще прилага единна цена за услугата доставяне вода на потребителите. Планираните инвестиции са в размер на 28,5 млн. лева като 58% от тях са предназначени за подобряване на услугата по водоснабдяване и 16% - за канализация. От дружеството залагат инвестиции и за пречистване на отпадъчните води и поставянето на нови водомери.

    В изпълнение на своите законови функции и на съществуващата нормативна уредба, след внасянето на бизнес плана на 30.06.2016 г. регулаторът проведе три работни срещи с представителите на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД. След анализ на заложените в бизнес плана параметри, Комисията няколкократно го връщаше на заявителя за корекции. В резултат на измененията бяха намалени заявените от дружеството цени на ВиК услугите за всяка от петте години на започващия нов регулаторен период 2017-2021 г. Според представителите на ВиК дружеството благодарение на оказаната от регулатора помощ са отстранени първоначалните недостатъци в бизнес плана на дружеството и с изпълнението му ще бъдат постигнати заложените цели - повишено качество на ВиК услугите, намаляване на загубите на вода по преносната мрежа и включване на нови обекти в инвестиционната програма. На общественото обсъждане експерти на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ, Съюза на ВиК операторите и Комисията за защита на потребителите също подкрепиха бизнес плана на дружеството през новия регулаторен период и посочиха, че реализацията на инвестиционната му програма му ще гарантира устойчивото развитие посредством обновяване и модернизиране на инфраструктурата на обслужваната територия.