За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ЩЕ ВЪЗЛОЖИ НА НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИ ДА ИЗГОТВЯТ АНАЛИЗИ ЗА ЕФЕКТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННИ ЦЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД

27.04.2017 г.

    Регулаторът ще утвърди цените само при доказан положителен ефект за клиентите на газоразпределителните мрежи

    Трима независими външни експерти ще изготвят отделни финансово-икономически анализи за ефекта от въвеждането на единни цени за разпределение на природен газ и/или снабдяване с природен газ върху потребителите на „Овергаз Мрежи“ АД. Това реши регулаторът на закритото си заседание на 25.04. 2017 г., в специализиран състав “Енергетика“, във връзка със заявлението на „Овергаз Мрежи“ АД за утвърждаване на единни цени от краен снабдител, по групи клиенти, за териториите, които са в обхвата на притежаваните от дружеството лицензии.

    Съгласно изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ /НРЦПГ/, КЕВР може да утвърждава единни цени само „при доказан положителен ефект за клиентите“. Въвеждането на единни цени в газовия сектор е първо по рода си и според Комисията разглежданият въпрос е от висока обществена значимост за потребителите. В случай, че бъде утвърдено, решението ще има отражение върху 61% от всички потребители на природен газ, клиенти на газоразпределителни мрежи. Анализите показват, че единните цени по групи клиенти, могат да доведат за една част от потребителите до нарастване на цените на услугите, а за други потребители тези цени ще намалеят.

    След изготвянето на трите финансово-икономически експертизи за влиянието на предложените единни цени върху потребителите, Комисията ще прецени до каква степен заявлението на „Овергаз Мрежи“ АД отговаря на изискванията на НРЦПГ. Едва след това Комисията ще се произнесе с окончателно решение дали да утвърди или не предлаганите единни цени на газовото дружество.