За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДОКЛАДА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА И ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІІ-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

04.04.2017 г.

Доц. Иван Иванов: КЕВР не може да оттегли решението си за цената на природния газ

На открито заседание КЕВР обсъди доклад за изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2017 г. В заседанието участваха ръководства на топлофикационни дружества от цялата страна, Асоциацията на топлофикационните дружества, Омбудсмана на Република България, Комисията за защита на потребителите и граждани. В съответствие с принципите за публичност и прозрачност на дейността на институцията, докладът на работната група беше предварително публикуван на страницата на Комисията, а заседанието беше излъчено онлайн.

В началото на заседанието председателят на КЕВР доц.Иван Иванов разясни, че правилата за работата на Комисията допускат възможността за съкратена процедура на обсъждане в случаите, когато в резултат на настъпили обективни промени в параметрите на прилагания ценови модел, регулаторът е необходимо да се произнася с решения извън определените ценови периоди. Поради кратките срокове при тази процедура не се насрочва обществено обсъждане и дискусиите се провеждат в рамките на открито заседание. Както и при всички други решения на регулатора, окончателното решение ще бъде взето на закрито заседание.

В доклада на работната група се посочва, че съгласно приетото от Комисията решение, цената на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2017 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, се увеличава с 29,64% и е в размер на 363.26 лв./1000 nm3 или 39.04 лв./MWh. В съответствие с Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, при промяна на цените на природния газ като утвърден ценообразуващ елемент, по време на ценовия период Комисията може да инициира процедура по изменение на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия, произвеждана от топлофикационните дружества по комбиниран способ. След направените изчисления по ценови модел, работната група предлага повишение на цената на топлофикационните услуги в различен размер за всяко дружество - между 17,91% и 37,40 %, а за високоефективната електроенергия, произведена по комбиниран способ - между 12,91% и 17,95%.

На откритото заседание становища по предложенията в доклада на работната група изразиха представителите на „Топлофикация София“ АД, Омбудсмана на Република България Мая Манолова „Топлофикация - Плевен“, „ЕВН-Топлофикация“, „Топлофикация –Бургас“, „Веолия Енерджи-Варна“,“ Топлофикация-Велико Търново“, Оранжерии Гимел, „Топлофикация Петрич“, Асоциацията на топлофикационните дружества, „Топлофикация Враца“. Част от дружествата се обявиха за по-малко поскъпване на топлинната енергия за сметка на по-висок процент на увеличение на цената на електрическата енергия, произведена по високоефективен способ. Според тях не е оправдано запазването на размера на добавката за високоефективното комбинирано производство, която е 38 лв. на MWh за всички топлофикации, с изключение на „Топлофикация-Велико Търново“ и „Овергаз Мрежи“. Изразеното становище на Омбудсмана Мая Манолова е, че повишаването на цената на природния газ с близо 30% е неоправдано и води до поскъпването на топлинната енергия и на всички останали стоки. В отговор експертите на КЕВР посочиха, че няма пряка корелация между цената на природния газ и цената на топлофикационните услуги, защото има влияние и на много други фактори, в т. ч. и горивните разходи на топлофикациите, които са различни през различните месеци.

След откритото заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира, че регулаторът не може да оттегли решението си за повишение на цената на природния газ защото от 1 април 2-17 г. "Газпром" начислява по-високата цена, формирана по формулата в договора за доставка на синьо гориво за България. „Спирането на решението означава, че „Булгаргаз“ АД или ще трябва да спре доставките, или ще се наложи да вземе заеми, за да подсигури необходимите количества за работа на топлофикационните централи и индустрията“, заяви той. В отговор на твърдението, че повишаването на природния газ нямаше да бъде толкова високо ако през първото тримесечие КЕВР беше разрешила увеличение с 13%, а не с 5% на природния газ, ръководителят на регулатора разясни, че в решението са отчетени надвзетите приходи от 40 милиона лв. от страна на „Булгаргаз“ АД за 2016 г. Във връзка с изказването на омбудсмана Мая Манолова, че през 2014 г. при цена на природния газ от 612 лв. за 1000 куб м. цената на топлинната енергия е била в същия размер, какъвто се предвижда сега при цена от 363 лв. за 1000 куб м., доц. Иван Иванов припомни, че преди 3 години цената на добавката за електроенергията, произведена по високоефективен начин е била изключително висока и гражданите в населените места без топлофикация са субсидирали цената на топлинната енергия на живеещите в големите градове. „Сега тази добавка е 38 лв. за Мвтч за всички потребители, което е справедливо. Комисията не може да допусне през цената на електроенергията да се плаща цената на топлинната енергия“, категоричен бе той. Председателят на КЕВР заяви, че регулаторът ясно съзнава трудностите, които новите цени ще създадат на голяма част от населението, живеещо под и на линията на бедност. В тази връзка той се обяви за приоритетно въвеждане на пакета от мерки за защита на енергийно бедни, разработен при предходното правителство. Според критериите в обхвата на тези мерки попадат 480 хил. семейства или около 1 млн. души, които трябва да бъдат подпомагани по ясно и точно определени критерии. „Съгласно Конституцията на страната България е социална държава и институциите са задължени със средства от държавния бюджет да осигурят помощ за енергийно и водно бедните у нас“, каза председателят на КЕВР.

Окончателно решение за изменението на цените на електрическата и топлинната енергия в резултат на изменението на цената на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2017 г. КЕВР ще вземе на закрито заседание на 7 април т.г.Галерия