За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

30.03.2017 г.

Според председателя на Комисията Иван Иванов в кратки срокове трябва да бъдат утвърдени мерки за защита на енергийно и водно уязвимите потребители

    На открито заседание КЕВР обсъди доклад на работната група относно процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. на регулатора. Предложението е в резултат на по-високите цени на природния газ с 29,64% от 1.04.2017 г.,което увеличава цената на електроенергията, произвеждана от топлофикационните централи по високоефективен комбиниран способ, се посочва в доклада. По-високите цени на природния газ създават предпоставки за наличие на отклонение между признатите от КЕВР прогнозни разходи на НЕК и разходите, които общественият доставчик действително извършва за задължителното изкупуване на тази електроенергия. Предвижда се цената „задължение към обществото“, елемент от която е електроенергията, произведена по високоефективен способ, да бъде увеличена с 1,25 лв./MWh и да бъде в размер на 37,02 лв./MWh /без ДДС/. С промяната на добавката, крайната средно претеглена цена за битовите потребителите на трите електроразпределителни дружества и за малките и средни предприятия, които са на регулирания пазар се увеличава между 0,93% и 0,97% или с малко под 1 на сто. За стопанските потребители увеличението е в резултат на поскъпването на цена „Задължения към обществото“ с 3,5 %. Големите индустриални консуматори, в зависимост от дела на електроенергията в продукцията им, ще могат да се възползват от отстъпки в цената „Задължение към обществото“, предвидени в Наредбата за намаляване на тежестта на цената на ВЕИ. Средствата за тази мярка ще бъдат осигурени от Фонда за сигурност на енергийната система.

    В откритото заседание участваха представители на НЕК, ЕСО и трите електроразпределителни дружества ЧЕЗ, ЕВН и Енерго Про. Те заявиха, че приемат изводите в доклада на работната група. Според тях настъпилите промени в ценообразуващите елементи в резултат на промяна в цената на природния газ са коректно отразени в доклада на регулатора.

    В рамките на проведеното обсъждане становища по доклада на работната група изразиха представители на институции, граждански и браншови организации - Омбудсмана на Република България, АСЕП, Движение „Граждански контрол“, експерти. От „Гражданска лига за България“ призоваха за ускоряване изготвянето на становище на българските държавни институции до ЕК като реална възможност за преразглеждане на сегашния договор с „Газпром“ за осигуряване на конкурентни цени на доставките на природен газ за нашата страна и въвеждане на референтни стойности по отношение на цените на международните газови хъбове в Европа.

    Според председателя на КЕВР доц. Иван Иванов единственият фактор за промяната на цените на електроенергията е изменението на цената на природния газ от 1 април т.г. По отношение на останалите ценообразуващи елементи Комисията ще се произнесе с решението си от 30.06.2017 г., след като бъде извършен задължителния съгласно нормативната уредба регулаторен преглед. „Всяка настъпила промяна в параметрите, формиращи цената на природния газ, ще бъде отчетена изцяло от регулатора през третото тримесечие и ще бъде отразена в решенията му“, заяви той.

    В изявление пред медиите членът на КЕВР Александър Йорданов подчерта, че повишаването на цената на природния газ по искане на "Булгаргаз" е обосновано и пазарно. „При своите изчисления за цената на природния газ от 1.04.2017 г., регулаторът не се е съобразявал с никакви странични фактори и е изпълнил стриктно ангажиментите си като се е произнесъл в предвидения законов срок. КЕВР е задължен да се произнася за цената на природния газ в последния ден на всяко тримесечие и няма никаква връзка между датата на проведените избори и датата на ценовото решение“, заяви той. Йорданов разясни, че по силата на действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и "Газпром Експорт" цените за доставка на природен газ се променят на всяко тримесечие по заложена формула. Това изискване не дава възможност енергийният регулатор да отложи решението си за цената до произнасянето на Европейската комисия по казуса с доминиращата позиция на „Газпром“. По повод на коментарите, че увеличаването на природния газ е шоково и застрашава индустрията, Йорданов посочи, че обществени организации и организации на бизнеса на няколко пъти са призовавали регулатора да надхвърли дадените му по закон регулаторни правомощия. „КЕВР е задължена да спази основните регулаторни принципи и е невъзможно да наруши закона“, подчерта той.

     „Предвижданите промени на цените, регулирани от КЕВР, увеличават тежестта на услугите, предоставяни от енергийните и водни дружества за всички потребители. Тези решения са взети от регулатора след извършен задълбочен икономически анализ и се основават изцяло на пазарните принципи и прилагането на действащите ценови модели“, заяви след заседанието председателят на Комисията доц. Иван Иванов. Той се обяви за спешно обсъждане и приемане на мерки от страна на държавата за защита на енергийно и водно уязвимите потребители. Пакет от мерки за въвеждане на специални тарифи за енергийно уязвими потребители беше разработен от предишното правителство съвместно с ЕК, но този механизъм все още не е довършен. Според доц.Иван Иванов необходими са спешни законодателни промени за въвеждане и прилагане на пакета от мерки, финансирани от държавния бюджет, което ще бъде социално справедлив механизъм и ще подпомогне потребителите, изпитващи затруднения да покриват сметките си.

    Окончателното решение за цените на електроенергията Комисията ще вземе на закрито заседание на 7.04.2017 г.Галерия