За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗА СНАБДЯВАНЕ И ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ЛИЦЕНЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ

29.03.2017 г.

На открито заседание КЕВР обсъди доклад на работната група във връзка със заявления от „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на лицензираните територии на Столична община и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“ за периода 2017-2019 г. На заседанието присъстваха представители на „Овергаз Мрежи” АД, които заявиха, че изцяло приемат мотивите и изводите в доклада на Комисията. Съгласно нормативните изисквания, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В съответствие с политиката на публичност и прозрачност на дейността на КЕВР, откритото заседание беше излъчено онлайн на нейната интернет страница.

В доклада на работната група се посочва, че след обстоен анализ на представените данни от „Овергаз Мрежи“ АД, Комисията преценява като обосновани предложените от дружеството единни цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване към газоразпределителните мрежи на лицензираните територии за периода 2017-2019 г. Цените са формирани в съответствие с инвестиционните и производствените програми на дружеството, заложени в актуализираните бизнес планове за всички лицензирани територии за периода.

На проведеното обществено обсъждане от „Овергаз Мрежи”АД разясниха, че с определянето на единна цена за услугата, която дружеството предоставя на клиентите си във всички лицензионни територии в страната, ще бъде стимулирана битовата газификация в онези региони, където тя е по-слабо развита. Според разчетите на компанията за част от клиентите цените ще намалеят, а за други увеличението ще бъде с не повече от 1-3%. Цените за битовите и за стопанските клиенти ще бъдат различни в зависимост от обемите и равномерността на годишното им потребление. В общественото обсъждането участваха и директорът на дирекция „Експлоатация“ в „Топлофикация София“ ЕАД Боян Паунов и представители на граждански сдружения.

Окончателно решение по заявлението регулаторът ще вземе на закритото си заседание на 25.04.2017 г.Галерия