За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ОБСЪДИ НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ДОКЛАД И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, ГР. СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.

28.03.2017 г.

Проведено беше и обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на дружеството и за утвърждаване на цени на ВиК услугите

КЕВР проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявлението на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян за одобряване на бизнес плана за развитие на ВиК оператора за периода 2017-2021 г. и утвърждаване на цени на ВиК услуги. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за ценово решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва управителят на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян Мариян Николов.

Във връзка с измененията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, съгласно които ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия, през новия регулаторен период дружеството ще прилага единна цена за услугата доставяне вода на потребителите. Досега действащите две цени за доставяне на вода по гравитачен и помпажен начин ще отпаднат.

В проекта на решение за цените на ВиК услугите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян, след извършен обстоен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнесплана на дружеството и след прилагане на ценообразуващия модел, КЕВР предвижда през 2017 г. увеличение на сега действащите цени на ВиК услугите на обслужваната територия до 1,88 лв./куб.м. без ДДС за трите услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях търговски, обществени и други потребители. Предлаганите цени на ВиК услугите за тези групи потребители са значително под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги - 4,281 лв/куб. м.

В изпълнение на своите законови функции и на съществуващата нормативна уредба, след внасянето на бизнесплана на 30.06.2016 г. регулаторът проведе четири работни срещи с представителите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян. След анализ на заложените в бизнес плана параметри, Комисията неколкократно го връщаше на заявителя за корекции и в резултат на измененията настъпиха промени в заявените от дружеството цени на ВиК услугите за всяка от петте години на започващия нов регулаторен период 2017-2021 г.

В съответствие с възможността за ускорена процедура, след откритото заседание беше проведено обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян и за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги. В обсъждането участваха представители на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ, Българската асоциация по водите и Асоциация ВиК-Смолян. В изказванията си те подкрепиха предложените от дружеството бизнесплан и цени на ВиК услуги за новия регулаторен период, което ще позволи повишаване на качеството им чрез инвестиции за модернизиране на инфраструктурата на обслужваната територия.

Окончателното решение за цените на ВиК услугите, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян, ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 26.04.2017 г. Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.Галерия