За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ В КЕВР ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІІ-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

28.03.2017 г.

    На открито заседание КЕВР обсъди доклада на работната група във връзка с внесеното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за ІІ-то тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. На заседанието присъстваха представители на „Булгаргаз“ ЕАД. Съгласно нормативните изисквания докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а заседанието беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.

    Цената на природния газ от 1.04.2017 г. да бъде 363,26 лв./1000 куб. м. или 39.04 лв. на MWh, без акциз и ДДС, е становището в доклада на работната група, въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел. В тази цена не е включена цена за пренос през газопреносната мрежа. До определяне на цени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, към цената на обществения доставчик през ІІ-то тримесечие на 2017 г. се добавя цената за пренос през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 куб. м. Клиентите, присъединени към мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, освен цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа и цена на обществения доставчик, заплащат и цена в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС).

    Предлаганата от регулатора цена на природния газ за ІІ-рото тримесечие на 2017 г. е с 29,64 % по-висока от досегашната за І-то тримесечие на 2017 г. поради поскъпване на цените на алтернативните горива на международните пазари през последните 9 месеца и по-високия курс на американския долар. В анализа си експертите от работната група на КЕВР са внесли корекция в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД ценово заявление. Според изчисленията им са налице основания за намаляване на предложените прогнозни разходи за пренос на природен газ през територията на Румъния през ІІ-ро тримесечие на годината, които дружеството е превалутирало от лева в щатски долари и това е завишило с 0.16 лв./1000 nm3 цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа. Според експертите на Комисията цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа следва да се намали с тази стойност.

    Към изчислената цена за ІІ-ро тримесечие на 2017 г., за първи път се включва и компонента в размер на 18.52 лв./1000 nm3. за онези клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, които не са спазили срока за заявяване на количества природен газ за покупка. С тази компонента предлаганата от Комисията цена на природния газ за тези крайни снабдители е в размер на 381.78 лв. /1000 nm3 или 41.03 лв./MWh. В доклада на работната група се посочва, че в съответствие с чл. 17, ал. 15 от НРЦПГ, компонентата е формирана въз основа на допълнителни разходи за обществения доставчик поради доставка през съответната година на количества природен газ, заявени от крайни снабдители след месец август на предходната година. Съгласно чл. 17, ал. 14 от наредбата, тези допълнителни за обществения доставчик разходи не следва да се начисляват в сметките на клиентите на съответното дружество.

    На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Стоян Янчев ЕАД заяви, че искането на компанията за цената на природния газ е обективно поради значителното повишение на курса на щатския долар и нарастването на цените на алтернативните горива, на базата на която се изчислява цената. Според Константин Стаменов от БФИЕК и представителите на АИКБ и БТПП рязкото повишаване на цената на природния газ ще постави под въпрос конкурентоспособността на бизнеса. Те предложиха като допълнителна мярка „Булгаргаз“ ЕАД да предлага излишни количества природен газ на борсата като по този начин отчасти се компенсира увеличението на цената на природния газ.

    На проведеното открито заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов разясни, че регулаторът проверява единствено дали заявлението на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром Експорт“. Единствената възможност КЕВР да не се съобрази с искането е ако то противоречи на тези два документа или дружеството има надвзет приход, което в случая не е така. Доц. Иванов припомни, че в продължение на последните близо 2 години природният газ е поевтинял с 61%, но според официални статистики на НСИ това голямо поевтиняване не се е отразило в цените на нито една стока. Това беше потвърдено и от изпълнителния директор на „Булгаргаз“ Стоян Янчев, който посочи, че от 2013 г. до 2016 г. цената на природния газ е намаляла с 452 лв., което е 2,5 пъти понижение.

    В сегашния договор с „Газпром Експорт“ съществува методология за изчисление на цената на природния газ, която отчита движението на цената на петрола на световните пазари и промените в курса на долара. КЕВР ще излезе с предложение Европейската комисия, в рамките на ангажимeнтите на „Газпром“ по антимонополното дело, да заложи срок, в който да бъде променена ценообразуващата формула в договора между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром Експорт“ и цените на газа да не бъдат обвързани с цените на алтернативните горива (мазут и газьол) за 9 месеца назад, заяви доц. Иван Иванов. Вероятно това предложение ще бъде направено чрез Министерството на енергетиката, тъй като според члена на КЕВР Александър Йорданов, КЕВР не е страна по договора между „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“ ЕАД и Комисията не е търсена за становище. Единствената компонента, която КЕВР ефективно регулира е надценката за обществена доставка и тя е в рамките до 2%, посочи още Александър Йорданов.

     Окончателно решение за цената на природния газ Комисията ще вземе на закритото си заседание на 31.03.2017 г.Галерия