За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ЗАПОЧВА ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛИ ЗА ПРОБЛЕМИ С КАЧЕСТВОТО НА ДОСТАВЯНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В РАЙОНА НА С.ПАНЧАРЕВО И С.КОКАЛЯНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

08.03.2017 г.

    Във връзка с публикации и репортажи в национални медии за проблеми с качеството на доставяната електрическа енергия в землищата на с.Панчарево и с.Кокаляне, КЕВР се самосезира и със заповед на председателя на регулатора доц. Иван Иванов назначи проверка в посочените райони. Населените места попадат на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Проверката е в изпълнение на контролните функции на КЕВР и цели да бъде установено до каква степен дружеството изпълнява издадената му от енергийния регулатор лицензия за осигуряване на качеството на предоставяните услуги.

    Инспекцията започва на 14.03.2017 г. и ще се проведе на място и по документи. Експертната група на регулатора ще провери всички постъпили жалби и сигнали в посочените райони за периода 01.01.2015 г. - 01.03.2017 г., отнасящи се за чести изключвания, ниско напрежение и повредени уреди; извършените през този период от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД измервания на качеството на доставяната електрическа енергия; наличната информация от диспечерските дневници на дружеството за броя, времетраенето и причината за всички смущения на територията на с.Панчарево и с.Кокаляне.

    За целите на извършваната проверка, с писмо до Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, КЕВР изиска да бъде осигурено присъствието на служители, компетентни по отношение на експлоатация, измерване на качеството на доставяната електрическа енергия и развитие на мрежата, както и 6 бр. сертифицирани и калибрирани уреди за проверка качеството на доставяната електрическа енергия.

    До посочения срок - 14.03.2017 г., на основание чл.52, ал.1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД следва да предостави на работната група по проверката пълна информация относно:
    1. Начина на електрозахранване на с.Панчарево и с Кокаляне– текстово описание и еднолинейни схеми, включващи захранваща подстанция/централа, електропроводи средно напрежение, възлови станции, трафопостове и прилежащите им мрежи ниско напрежение.
    2. Копия на постъпилите писмени жалби и сигнали, свързани с качеството на доставяната електрическа енергия - чести изключвания, ниско напрежение и повредени уреди, подадени от физически и юридически лица, отнасящи се за територията на с.Панчарево и с.Кокаляне, в периода от 01.01.2015 г. до 01.03.2017 г., придружени със съответните отговори на дружеството.
    3. Информация за броя на постъпилите оплаквания от чести изключвания, ниско напрежение и повредени уреди, подадени по телефон или електронна поща от физически и юридически лица, отнасящи се за територията на с.Панчарево и с.Кокаляне, в периода от 01.01.2015 г. до 01.03.2017 г.
    4. Копия на протоколи от извършени измервания за качеството на доставяната електрическа енергия по искане на клиенти, по инициатива на дружеството или по други причини, извършени на територията на с.Панчарево и с.Кокаляне, в периода от 01.01.2015 г. до 01.03.2017 г.
    5. Информация от диспечерските дневници за брой, времетраене и причина за всички смущения на средно и ниско напрежение, засягащи битови и промишлени клиенти на територията на с.Панчарево и с.Кокаляне, в периода от 01.01.2015 г. до 01.03.2017 г.,
    6. Анализ на причините за планови смущения по групи.     7. Анализ на причините за непланираните смущения, вкл. такива с продължителност под 3 минути и описание на предприетите в периода от 01.01.2015 г. до 01.03.2017 г. мерки за намаляване техния брой и продължителност.

    След приключване на проверката, проверяващият екип на КЕВР ще изготви доклад по реда на Закона за енергетиката, който ще бъде разгледан от Комисията и резултатите от него ще бъдат обявени.

     При установяване на нарушение на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР, в изпълнение на своите функции, ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.