За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ НАЗНАЧИ ОТ ДНЕС ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА В "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД

10.02.2017 г.

Във връзка с възникналата авария в топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД, със заповед от 10.02.2017 г. на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов е назначена извънредна проверка в "Топлофикация София" ЕАД. Предмет на проверката на енергийния регулатор е да се установи налице ли са нарушения на издадената на дружеството лицензия за пренос на топлинна енергия, както и на лицензията за дейността производство на електрическа и топлинна енергия.

След приключване на проверката в "Топлофикация София" ЕАД ще бъде изготвен доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от Комисията.

При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.