За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ИЗИСКА ОТ "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД И ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО И НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО В НЯКОИ РАЙОНИ НА СОФИЯ

07.02.2017 г.

    Във връзка със сигнали през последните дни за прекъсване на електрозахранването и на топлоснабдяването в някои райони на гр. София, КЕВР изпрати писма до ръководствата на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и на "Топлофикация София" ЕАД с искане в 3-дневен срок да бъде предоставена обобщена информация за причините за прекъсванията, броя на засегнатите абонати и предприеманите мерки за възстановяване съответно - на електрозахранването, и на топлоснабдяването. Дружествата са лицензианти и целта на исканата информация е да се установи изпълнението на издадените им от КЕВР лицензии по отношение на качеството на предоставяните услуги. След получаването на докладите от "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "Топлофикация София" ЕАД относно точните причини за прекъсванията, КЕВР ще прецени по-нататъшните си действия.

    Във връзка с получени запитвания от граждани и медии, Комисията информира клиентите на дружествата, че в Общите условия на дружествата има ясно разписани текстове за отговорността им в случаи на нерегламентирано прекъсване на електрозахранването и на топлоснабдяването.

    Съгласно чл. 39, ал. 1 от одобрените от КЕВР Общи условия на „Топлофикация София“ ЕАД за продажба на топлинна енергия за битови нужди на клиенти в гр. София, „когато по вина на Продавача повредите в топлопреносната мрежа или абонатната станция не са отстранени в срок от 48 часа, той дължи неустойка в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението. В чл. 40, ал. 1 на същите Общи условия е записано, че „дружеството не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато е въведен ограничителен режим на топлоснабдяването, с изключение на случаите, когато въвеждането на ограничителен режим на топлоснабдяването е по негова вина.“

    Отговорността на електроразпределителните предприятия при продължително нерегламентирано прекъсване на електроснабдяването е заложена в одобрените от КЕВР Общи условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи. Съгласно чл.44, ал 1, в Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД „в случай, че потребителите останат без електрическа енергия по вина на електроразпределителното предприятие повече от 24 часа след получаването на уведомление от потребителя, електроразпределителното предприятие заплаща на потребителя обезщетение в размер на 30 лева и по 20 лева за всеки следващ период от 12 (дванадесет) часа без осигурена електрическа енергия. Това обезщетение не изключва отговорността на електроразпределителното предприятие за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя.“