За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КЕВР ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЯТА НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г. И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

03.02.2017 г.

Проведено беше и обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на "Софийска вода" АД и за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги

КЕВР проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклада на работната група и проект на решение във връзка със заявлението на "Софийска вода" АД за одобряване на бизнес плана за развитие на ВиК оператора за периода 2017-2021 г., както и заявление на дружеството за утвърждаване на цени на ВиК услуги. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за ценово решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва ръководството на "Софийска вода" АД начело с изпълнителния директор на дружеството Арно Валто.

В проекта за решение за цените на ВиК услугите на "Софийска вода" АД през 2017 г., след извършен обстоен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнесплана на дружеството и след прилагане на ценообразуващия модел, КЕВР предвижда увеличение на сега действащите цени на ВиК услугите в София в размер на 18% - от 1,82 лева с ДДС - на 2,16 лева с ДДС. Това предложение е почти двойно по-ниско от първоначално поисканото от дружеството увеличение за тази година в размер на 32%, заложено в 5-годишния бизнес план на дружеството. КЕВР на няколко пъти връща бизнесплана на "Софийска вода" АД с настояване за промени в него, в резултат на което настъпиха корекции в параметрите на количествата доставена вода, темпа на нарастване на разходите за възнаграждения за периода 2018-2021 г. и увеличението на собствения капитал. От 100% - на 20% са намалени и предложените разходи за амортизационни отчисления на публични (задбалансови) активи. /

В резултат на измененията в бизнесплана на "Софийска вода" АД са коригирани планираните от дружеството цени на ВиК услугите за всяка от петте години на започващия нов регулаторен период 2017-2021 г. При настъпване на непредвидени и нови обстоятелства, Комисията има право да внася нови корекции в цените.

В съответствие с възможността за ускорена процедура, след откритото заседание беше проведено обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на "Софийска вода" АД и за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Софийска вода" АД. В обсъждането участваха ръководството на "Софийска вода" АД, на Омбудсмана на Република България, на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ, Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" – КТ "Подкрепа", Българската асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите, Федерацията на потребителите, Гражданско движение ДНЕС,неправителствени организации, представители на етажна собственост, граждани.

След края на общественото обсъждане председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира, че в изпълнение на своите законови функции и на съществуващата нормативна уредба, регулаторът, защитавайки обществения интерес, е подложил на много критичен анализ всички параметри в бизнес плана на „Софийска вода“ АД и неколкократно го е преразглеждал и връщал на заявителя за корекции. „На 24 ноември 2016 г. Столичният общински съвет, който е собственик и страна по концесионния договор, одобри инвестиционната програма на "Софийска вода" АД и отправи препоръки към регулатора. В оставащите след това два месеца КЕВР допълнително поиска и постигна корекции в предлаганите показатели и в ценовото решение на „Софийска вода“ АД, заяви доц. Иван Иванов. Според него три са факторите, които могат да допринесат за разрешаването на проблемите, свързани с цените на ВиК услугите. „В писмен анализ до компетентните държавни институции относно социалната поносимост на ВиК услугите регулаторът предложи редица мерки, сред които е въвеждане на две отделни ценови тарифи при отчитане на потреблението на вода, едната от които да включва минимално необходимите нужди за всеки един жител на територията на „Софийска вода“ АД. Като втора възможна мярка КЕВР обоснова и възможността за въвеждане на водни помощи за домакинствата, покриващи критериите като социално слаби, по аналогия с отпусканите социални помощи за отопление. Двете предложения обаче изискат волята на Народно събрание за промяна в законовата уредба“, разясни доц. Иван Иванов. Според него третата възможност за намаление на предложената цена е промяна на концесионния договор. „Съгласно договора, заложената норма на възвръщаемост на собствения капитал е 17%. В същото време регулаторът, извършвайки свои изчисления по ценообразуващия модел, смята за обоснована норма на възвръщаемост в размер на 9,94%. КЕВР обаче не може да приложи тази изчислена норма на възвръщаемост, тъй като по действащия концесионен договор между Столична община и „Софийска вода“ АД приемането на ценово решение с друга норма на възвръщаемост, различна от 17%, ще бъде отменено в съда. При положение, че беше възможно да приложим норма на възвръщаемост на капитала от 9,94%, повишението на цената на ВиК услугите на Софийска вода“ АД би било в рамките на 8%, а не на 18%“, заяви председателят на КЕВР доц.Иван Иванов.

Окончателното решение за цените на ВиК услугите, предоставяни от Софийска вода" АД, ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 28 февруари 2017 г. и се предвижда те да влязат в сила от 1 март т.г. Продължилите близо 4 часа открито заседание и обществено обсъждане бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с политиката на публичност и прозрачност на институциите.Галерия