За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ПРЕДСТАВИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА КЕВР ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА РЕГУЛАТОРА ПРЕЗ 2016 г.

12.01.2017 г.

"Активната международна дейност на новия състав на КЕВР през 2016 г. допринесе за повишаване на експертния капацитет и на международния авторитет на българския регулатор. В резултат на участието в заседанията на ръководните органи и в работните групи на организациите на европейските регулаторни органи, КЕВР успя да даде своя принос в дискусиите по редица важни проблеми на хармонизирането на регулаторната дейност и беше част от взетите решения". Това заяви председателят на енергийния регулатор доц. Иван Иванов на заседанието на парламентарната комисия за наблюдение на КЕВР, представяйки основните акценти в международното сътрудничество на КЕВР. През изминалата година членове на Комисията и експерти са участвали в 13 заседания на европейски и регионални формати на регулаторите - Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, Съвета на европейските енергийни регулатори, Регионалната асоциация на енергийните регулаторни органи и Енергийната Общност на Югоизточна Европа. За сравнение – от м. януари 2013 г. до м. май 2015 г. КЕВР е участвала само в две заседания на ниво европейски енергийни регулатори. Съвместно с Министерство на енергетиката и ЕК са организирани работни групи, на които са обсъждани ключовите теми за мерките срещу енергийната бедност и за възможностите за реализация на газовия хъб "Балкан". Доц. Иванов припомни, че през 2016 г. КЕВР беше домакин на регионална конференция с участието на 13 национални регулатора за хармонизация на регулаторната рамка в Югоизточна Европа, на която беше проведена широка дискусия относно насоките на развитие на либерализацията на електроенергийния пазар и възможностите за създаване на регионален пазар. Успешно се реализира и българо-норвежкия проект за въвеждане на либерализиран електроенергиен пазар у нас във връзка с ангажиментите на КЕВР за мониторинг и контрол на борсовата търговия. През изминалата година са проведени работни срещи и са сключени договори за сътрудничество с националните регулатори на Румъния, Албания и Косово, а в края на годината КЕВР стана съучредител на новосъздадената Франкофонска мрежа на регулаторите. Представители на Комисията участваха в заседания на Програма "Водата на река Дунав” във връзка с основните предизвикателства пред ВиК сектора и укрепване на техническия и управленски капацитет на комуналните услуги и държавните институции. На 4те регулярни срещи на Мрежата на водните регулатори в Европа беше финализиран рамков документ за социалната поносимост на ВиК услугите в страните-членки на мрежата. На проведените дискусии в рамките на Мрежата беше извършен и анализ на показателите за качество и ефективност на водоснабдителните услуги.

Относно участието на КЕВР в създаването на механизми за развитие на регионалните енергийни пазари, доц. Иванов подчерта, че през 2016 г. Комисията е работила отговорно и последователно за въвеждане на изискванията на регламентите на ЕС. Хармонизирани са Правилата за търговия с електроенергия, създадена е възможност за виртуална търговска точка за обмен и търговия с електроенергия. Важен акцент в работата на регулатора през периода е изпълнението на заложените от Европейската комисия цели за пълно свързване на електроенергийните системи на България, Румъния и Гърция, посочи доц. Иванов. България попада в 11-тия регион - Югоизточна Европа, който включва границите на тръжните зони и обхваща операторите на преносни системи на трите страни.

По отношение ролята на КЕВР за развитие на регионалния пазар на природен газ доц. Иван Иванов изтъкна, че през 2016 г. регулаторът участва активно в преговорите с DESFA и "Газпром", в резултат на което стартира виртуалната търговия с природен газ през газовата връзка "Кулата – Сидирокастро" и вече има конкретни търговски сделки. Пред народните представители той подчерта важната роля на българския и гръцкия енергиен регулатор за провеждането на пазарния тест на новата газова връзка между България и Гърция "Комотини - Стара Загора". В резултат на тяхната активна дейност бяха одобрени правилата за провеждане на търговете за резервиране на капацитет и поканите до участниците. До април 2017 г. предстои да бъде проведен втори пазарен тест за разпределението на останалите 1,4 млрд. куб. метра свободен капацитет. "КЕВР изцяло и активно ще съдейства в максимално кратки срокове тези дейности да бъдат реализирани, тъй като проектът е значим, както за диверсификацията на доставките на газ за България, така и за развитието на регионалните газови пазари", подчерта председателят на КЕВР.

На заседанието председателят на регулатора информира обстойно народните представители и за участието на КЕВР в създаването на пакета от мерки за защита на енергийно бедните потребители, както и за състоянието на енергийната система на страната през последните дни.Галерия