За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИИ

11.01.2017 г.

На открито КЕВР заседание обсъди доклад на работната група във връзка със заявлението от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД за изменение и продължаване срока на лицензия за производство на топлинна енергия. В заявлението дружеството настоява срокът на лицензията да бъде продължен с 20 г. Според становището на експертите на КЕВР, лицензията на "ЕВН България Топлофикация" следва да бъде удължена само с 5 г. Окончателно решение по заявлението регулаторът ще вземе на закритото си заседание на 18.01.2017 г.

На второ открито заседание, в специализиран състав "Енергетика", Комисията обсъди доклад на работната група във връзка със заявлението на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив, за одобряване на актуализиран бизнес план на дружеството за периода 2015 г. – 2019 г. Открити заседания се състояха и във връзка с доклади по внесени заявления от "Коген Загоре" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия", както и за утвърждаване на цена на топлинна енергия. Решенията по тях регулаторът ще вземе на закрито заседание на 18.01.2017 г.

В съответствие с политиката на прозрачност, докладите по заявленията бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора, а откритите заседания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на КЕВР.

"Електроенергийната система на България издържа своеобразен тест в условията на върховите натоварвания и ЕСО успя да осигури нужните мощности без да бъде ограничен износът на електроенергия. Гръбнакът на производството бяха АЕЦ "Козлодуй" и трите големи топлоцентрали в Маришкия басейн, които работеха на максимална мощност". Това заяви пред представители на медиите председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. д-р Иван Иванов. Той беше категоричен, че според европейския системен оператор (ENTSO-E) ограничаването на износа не е препоръчителна мярка. Към момента не се налага прилагането на ограничения в износа на електроенергия, но ако резервът бъде изчерпан, износът ще бъде преустановен, посочи председателят на енергийния регулатор.

Във връзка със започналата съвместна проверка на КЕВР и Министерството на енергетиката в "Топлофикация Перник" ЕАД за изясняване на причините за преустановеното топлоподаване преди няколко дни, доц. Иванов посочи, че е твърде рано за окончателни изводи. "Пълна яснота ще получим след като проверяващите експерти изготвят своя доклад, което ще даде възможност регулаторът да разполага с обективните данни и да се произнесе с решение, прилагайки стриктно законовите разпоредби", каза ръководителят на КЕВР.Галерия