За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ УТВЪРДИ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

30.12.2016 г.

    На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за I-во тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Тъй като към момента, на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

    Решението на Комисията за цените на природния газ беше обявено на брифинг от председателя на регулатора доц. д-р Иван Иванов. В брифинга участва и Александър Йорданов, член на КЕВР.

    Съгласно решението на КЕВР, считано от 1 януари 2017 г., утвърдената цена на природния газ за крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер 280,21 лв./1000 куб. м. или 30,12 лв. на MWh, без акциз и ДДС. В сравнение с предишното ценово решение на Комисията от 30.09.2016 г. за IV–то тримесечие на 2016 г., увеличението е с 4.65%. Новата цена на природния газ е определена в резултат на направените изчисления, съгласно прилагания от регулатора ценови модел, като са отчетени и надвзетите през годината приходи на обществения доставчик в резултат на ценовите решения на енергийния регулатор. Към цената на обществения доставчик през І-то тримесечие на 2017 г. следва да се добавя цената за пренос на природен газ през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 куб. м., до определяне на цени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД. През І-то тримесечие на 2017 г. клиентите, присъединени към мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, освен цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа и цена на обществения доставчик, заплащат и цена в размер на 7.72 лв./1000 nm3(без акциз и ДДС).

    На брифинга председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов подчерта, че промяната в цената на природния газ не е в значителен размер и по тази причина не е налице нормативно основание за промяна в цените на топлинната енергия от 1 януари 2017 г. Това означава, че до края на отоплителния сезон тези цени остават непроменени. Няма да има промяна и в цената на високоефективната електроенергия, произведена по комбиниран начин от топлофикационните дружества, които ползват природен газ като енергоносител, посочи ръководителят на регулатора.

    Обобщавайки основните насоки в дейността на КЕВР през 2016 г., доц. Иван Иванов изтъкна, че в своите решения независимият регулатор се е ръководил изцяло от принципите на законността, пазарната логика и баланса на интересите на всички участници. Според него обективните показатели сочат, че в края на 2016-та година българската енергетика е в значително по-добро състояние в сравнение с края на 2015-та година. „Комисията даде своя принос в реформаторските усилия за постигане на по-добри резултати в енергетиката, благодарение на които се очерта устойчивата тенденция за финансова стабилизация на сектора, динамично развитие на процеса на либерализация на електроенергийния пазар и реална диверсификация на доставките на природен газ. Най-важният ни приоритет, който е и предизвикателство пред българската енергетика, е да продължи либерализацията на електроенергийния пазар. Този процес се развива с активни темпове повече от една година и трябва да бъде подкрепен чрез законодателни промени, които ще намерят отражение в решенията на Комисията“, каза доц. Иванов. Комисията е отчела наличието на достатъчен финансов резерв в електроенергийната система, чрез който през последните две години е постигната устойчивост на цените на електроенергията. Това е позволило реформите да не бъдат усетени от битовите потребители и е дало възможност на българския бизнес да повиши конкурентоспособността си на вътрешния и на международните пазари. „С нашите решения поставихме енергийните дружества в реална пазарна среда, стимулирахме ги да намират резерви в дейността си и чрез подобряване на управлението и оптимизиране на разходите им, да повишават тяхната ефективност. Нашата цел като регулатор е с решенията си да допринасяме за дисциплинирането на енергийната система и за нейното стабилно и устойчиво развитие, да гарантираме стриктното спазване на европейските правила от всички участници в сектора и така да подпомагаме оздравяването на този ключов сектор на икономиката и интеграцията му към регионалните и европейския енергийни пазари“, заяви в заключение председателят на КЕВР доц.Иван Иванов.Галерия