За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ В КЕВР ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА І-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

27.12.2016 г.

    На открито заседание КЕВР обсъди доклада на работната група във връзка с внесеното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за І-то тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. На заседанието присъстваха представители на „Булгаргаз“ ЕАД. Съгласно нормативните изисквания докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.

    Цената на природния газ от 1.01.2017 г. да бъде 280,21 лв./1000 куб. м. или 30,12 лв. на MWh, без акциз и ДДС, е становището в доклада на работната група във връзка със заявлението на „Булгаргаз ЕАД, въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел. Към цената на обществения доставчик през І-то тримесечие на 2017 г. следва да се добавя цената за пренос на природен газ през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 куб. м., до определяне на цени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД. През І-то тримесечие на 2017 г. клиентите, присъединени към мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, освен цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа и цена на обществения доставчик, заплащат и цена в размер на 7.72 лв./1000 nm3(без акциз и ДДС).

    Предлаганата от регулатора цена на природния газ за първата тримесечие на 2017 г. е с 4,65 % по-висока от досегашната за ІV-то тримесечие на 2016 г. В ценовото предложение на „Булгаргаз“ ЕАД се предлагаше цената на синьото гориво да бъде повишена с 13,53%, поради поскъпване на цените на алтернативните горива на международните пазари през последните 9 месеца, калоричността на природния газ и по-високият курс на американския долар. В анализа си експертите от работната група на КЕВР са внесли корекции в подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление. Според изчисленията им са налице основания за намаление на условно-постоянните годишни разходи на компанията за 2017 г., както и на разходите за външни услуги и за амортизация. Коригирани са също и нормата на възвращаемост на собствения капитал, стойностите на оборотния капитал, регулаторната база на активите и възвръщаемостта на активите.

    На откритото заседание представителят на „Булгаргаз“ ЕАД инж. Иван Иванов, началник отдел „Лицензионни дейности и корпоративни отношения“ в дружеството, заяви, че в резултат на нанесените ценови корекции, предлаганата от регулатора цена на природния газ няма да покрива разходите на дружеството за доставка на природен газ през първото тримесечие на следващата година и това ще доведе до загуби в размер на 34 млн. лв. Според „Булгаргаз“ЕАД надвзетите през 2016 г. от дружеството приходи трябва да бъдат отчетени в решенията на регулатора не през първото тримесечие на 2017 г., а в следващи ценови периоди.

     „Анализите на КЕВР и предоставените от „Булгаргаз“ ЕАД данни показват, че за цялата 2016 г. дружеството ще реализира надвзети приходи в размер на около 40 млн. лв. Становището на Комисията е, че тези надвзети приходи следва да бъдат компенсирани и е редно това да стане в предстоящия ценови период, започващ от 1.01.2017 г. Ако това не бъде отчетено в ценовото решение, крайните потребители ще бъдат ощетени, което е несправедливо“, заяви на откритото заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Според него в решенията си регулаторът се ръководи от принципите на законността, пазарната логика и баланса на интересите на всички участници.

    На откритото заседание становища по ценовото предложение изразиха и заместник-изпълнителният директор на „Овергаз Мрежи“ Светослав Иванов и заместник-изпълнителният директор на „Топлофикация – София“ Васил Тренев. Възраженията на „Булгаргаз“ ЕАД ще бъдат внесени в писмен вид и ще бъдат обсъдени от работната група. Окончателно решение за цената на природния газ Комисията ще вземе на закритото си заседание на 30.12.2016 г.

     „В случай, че днешното ни становище бъде потвърдено на предстоящото закрито заседание на Комисията, няма нормативно основание за промяна в цените на топлинната енергия от 1 януари 2017 г., което означава, че до края на отоплителния сезон тя остава непроменена. Законът е категоричен, че промяна е наложителна само при значително изменение на ценообразуващия елемент. 5% не са значително изменение на цената на природния газ“, заяви след откритото заседание председателят на КЕВР пред представители на медиите. Не се очаква промяна и в цената на високоефективната електроенергия, произведена по комбиниран начин от топлофикационните дружества, които ползват природен газ като енергоносител.Галерия