За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ СВОБОДНИЯ ПАЗАР

21.12.2016 г.

В резултат на планираната мярка регулаторът ще реализира икономии в размер на около 5000 лв. на годишна база

КЕВР откри процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране". Съобщението и цялата документация на поръчката са публикувани на 20.12.2016 г. на интернет страницата на регулатора.

Максималната прогнозна стойност на обявената обществена поръчка е 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС, със срок на изпълнение 12 месеца. Съгласно изготвените месечни разчети за консумираната електрическа енергия на ниво ниско напрежение, общото потребено количество за обект административна сграда на КЕВР за периода януари - декември 2016 г. е в размер на 164 000 kWh. Изпълнителят на поръчката следва да осигури тези количества електроенергия, които имат прогнозен характер за потреблението за 2017 г., като ще се прилага стандартизиран товаров профил на електроразпределително дружество, на територията, на която се намира обектът.

Съгласно техническата спецификация на поръчката, участниците в нея трябва да притежават лицензия за дейностите "търговия с електрическа енергия" и "координатор на стандартна балансираща група". Изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране на обектите на възложителя, както и да сключи комбиниран договор, съгласно чл. 11, т. 10 от Правилата за търговия с електрическа енергия. Негово задължение е също да включи възложителя като участник (непряк член) в стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, без възложителят да заплаща такса за участие.Освен това изпълнителят следва да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на почасовите графици за потребление на възложителя.

С обществената поръчка регулаторът допринася за развитието на свободния пазар на електроенергия. Направените разчети са показали, че решението за доставка на електроенергия от свободния пазар е оправдано, тъй като това ще доведе до намаляване на разходите на КЕВР с около 5000 лв. на годишна база. За всяка организация на бюджетна издръжка спестяването на подобен разход е от голямо значение, защото дава възможност за формиране на допълнителен финансов ресурс. Той ще бъде насочен за повишаване на експертния капацитет на енергийния регулатор, което ще създаде условия още по-добре да изпълнява възложените му функции в служба на обществото.