За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerС ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ В ПРИСЪСТВИЕТО НА МЕДИИ В КЕВР БЕШЕ ОПРЕДЕЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

20.12.2016 г.

В присъствието на представители на медии, в КЕВР беше проведен публичен жребий за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на КЕВР". Стойността на обществената поръчка е до 70 000 лв., с период на изпълнение 24 месеца. Като основен критерий за възлагане на обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, възложителят е заложил "най-ниска цена". Процедурата за публичен жребий беше приложена на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП, тъй като Комисията по оценяване на предложенията класира на първо място четири търговски дружества, чиито ценови предложения имаха равни комплексни оценки.

По предложение на председателя на Комисията по оценяване Юлиян Митев и със съгласието на участниците, журналистът Маринела Йонкова изтегли един от четирите запечатани плика с наименованията на всяка от фирмите. След като беше обявен победителят в обществената поръчка, съгласно законовите изисквания, Комисията проведе и допълнителен жребий за класиране на останалите трима участници в процедурата, в случай че фирмата, класирана на първо място, откаже изпълнението на обществената поръчка.

В съответствие с провежданата политика на откритост и прозрачност на дейността на КЕВР, съобщението за публичния жребий и цялата документация по възлагане на обществената поръчка бяха публикувани на сайта на Комисията, рубрика "Профил на купувача", на адрес: http://www.dker.bg/pagebg.php?P=370&SP=448&OID=.Галерия