За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА ЗА СДЕЛКИТЕ НА ПАЗАРА НА БАЛАНСИРАЩА ЕНЕРГИЯ И ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТТА "ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"

13.12.2016 г.

Според ръководителя на КЕВР доц. Иван Иванов нямат никакви основания твърденията, че КЕВР одобрява безкритично разходите на "Булгаргаз" ЕАД

КЕВР проведе обществено обсъждане на доклад и проект за решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Предложението на работната група е пределната цена за предоставяне на системна услуга за „регулиране нагоре“ да остане без промяна - 202,00 лв./MWh. Според експертите на Комисията пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за „регулиране надолу“ също следва да се запази без изменение - 0,00 лв./ MWh. В мотивите на работната група се посочва, че в момента на пазара не съществуват обективни обстоятелства за промяна на прилаганите досега цени. Основните фактори са осигуряване на стабилност на сектора до въвеждането на конкурентен пазар, съблюдаване на икономическа целесъобразност, осигуряване сигурността на снабдяването, както и спазване на принципите по чл. 23, чл. 24 и чл. 31 от Закона за енергетиката.

В общественото обсъждане становища по изводите в доклада изразиха представители на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД. Според представителите на „ТЕЦ Марица Изток 2“ пределната цена на балансиращата енергия за „регулиране нагоре“ следва да бъде по-висока, а от НЕК смятат, че пределната цена за „регулиране надолу“ трябва да е отрицателна. Окончателно решение за пределните цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия регулаторът ще вземе на закрито заседание на 30.12.2016 г.

На открити заседания КЕВР обсъди доклади на работните групи във връзка с внесени заявления от пет дружества в сектор "Електроенергетика": от Вис Електрик“ ЕООД - за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, от „НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД - за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, от ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД - за допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - за продължаване срока на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, от „ЕЛПАУЪР“ ООД - за изменение/допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. В хода на заседанията присъстващите представители на дружествата заявиха, че приемат констатациите и изводите в докладите на експертите на регулатора.

В съответствие с политиката на прозрачност, докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора, а заседанията бяха излъчвани онлайн. Окончателните решения на КЕВР по внесените от дружествата заявления ще бъдат приети на насроченото закрито заседание на Комисията на 16.12.2106 г. „Нямат никакви основания твърденията, че КЕВР одобрява безкритично разходите на "Булгаргаз" ЕАД. В досегашните си решения Комисията е доказала, че решенията й се базират на внимателен и критичен анализ на всички ценообразуващи елементи, които формират цената на природния газ“ заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов във връзка с твърдения в отворено писмо на председателя на УС на "Овергаз" АД Сашо Дончев. Той припомни, че в предишното си ценово решение за цената на природния газ през последното тримесечие на годината, регулаторът не се е съобразил с предлагания от „Булгаргаз“ ЕАД размер и е взел различно и обосновано решение.

Относно цената на природния газ от 1 януари 2017 г., доц. Иванов поясни, че е рано за каквито и да са прогнози. След внесеното на 9.12. ценово предложение от страна на обществения доставчик, сформираната работна група на КЕВР е започнала анализ на икономическите, финансови и други параметри и работи по изготвянето на доклад, който Комисията ще разгледа на закрито заседание на 19 декември. Окончателното решение за цената на природния газ през първото тримесечие на 2017 г. ще бъде взето на 30 декември, поясни председателят на регулатора.Галерия