За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: "ЕНЕРГИЙНИЯТ РЕГУЛАТОР Е АКТИВНО АНГАЖИРАН С ВЪВЕЖДАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЕНЕРГИЙНО УЯЗВИМИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ"

06.12.2016 г.

"Създаването на система от мерки за защита на енергийно уязвимите потребители е въпрос от особена важност на ниво Европейски Съюз. На него се отделя специално внимание в приетите директиви на Общността, тъй като без специални мерки по отношение на тези групи от населението е невъзможна либерализация на енергийния сектор на страните-членки". Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на Националния дискусионен форум "Енергийна бедност в България-характеристики, проблеми, решения", организиран от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) и Асоциацията на енергийните агенции. В проявата участваха и представители на Института за пазарна икономика, Асоциация "Активни потребители", енергийни компании, неправителствени организации.

В изказването си в рамките на дискусията, доц. Иванов очерта пакета от мерки, които българските държавни институции, съвместно с Европейската Комисия, разработиха за защита на уязвимите в енергийно отношение потребители. Въз основа на възприети критерии - възраст, доходи и здравословно състояние, КЕВР и представители на Министерство на енергетиката и МТСП утвърдиха защитни механизми за уязвимите потребители, които включват финансови и нефинансови мерки. Съгласно прилаганите дефиниции и критерии, броят на уязвимите потребители у нас , попадащи в обхвата на специалните мерки, е около 14%. "Българският енергиен регулатор е пряко ангажиран с гарантиране защитата на тези потребители, защото това е задължително условие за успешното преминаване към пълна либерализация на електроенергийния пазар. Контролните правомощия на институцията са насочени към стриктното спазване на предлаганите мерки, в т.ч. забраната за прекъсване на електрозахранването за потребители, използващи животоспасяваща апаратура, удължен период на плащане на разходите за енергийни нужди през зимния сезон за лица с 90 на сто нетрудоспособност и др.", каза доц. Иванов. Като най-важен фактор за преодоляване на енергийната бедност той изтъкна повишаването на енергийната ефективност, което е сред водещите приоритети и на Европейската Комисия. Тази мярка е посочена като основна за страните-членки на ЕС, които през следващия 15-годишен период до 2030 г. трябва да насочат усилията си към саниране на жилищния сграден фонд и нарастване на дела на ВЕИ в общото потребление на електроенергия.

Участниците във форума обсъдиха допълнителни мерки за борба с енергийната бедност, включващи разработване на Национална стратегия за защита на уязвимите потребители, създаване на специален фонд за енергийно подпомагане, провеждане на постоянен мониторинг на енергийната бедност, насърчаване и активно информиране на потребителите за ползите от енергийната ефективност и др. Общо беше мнението, че мерките за подпомагане на енергийно уязвимите потребители трябва да имат временен характер.Галерия