За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В КЕВР БЯХА ДИСКУТИРАНИ ПРЕДЛАГАНИ ПРОМЕНИ В НАРЕДБА №2 ОТ 19.03.2013 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

01.12.2016 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ /НРЦПГ/. Докладът на експертната група и проектът на нормативния акт бяха публикувани на интернет страницата на енергийния регулатор и в Портала за обществени консултации. В писма до Комисията, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД обосновават необходимостта от нормативно разрешаване на отношенията, свързани с компенсиране на енергийните предприятия на разходите, произтичащи от Плана за действие при извънредни ситуации за осигуряване на количества природен газ с цел компенсиране на неравномерности в потреблението. В отворено писмо до КЕВР, БФИЕК също се обяви за промени в Наредбата, които да регламентират механизъм, по който допълнителни разходи на обществения доставчик на природен газ, вследствие на заявяване на количества природен газ след срока по договорите, да се поемат от дружеството, което ги е причинило, а не от всички потребители.

Според доклада на работната група НРЦПГ следва да бъде изменена и допълнена с разпоредби, които уреждат в пълнота всички възможни взаимоотношения, които биха възникнали в разглеждания случай, включително и недопускане на възможност енергийно предприятие, предизвикало допълнителни разходи за обществения доставчик, да може да предяви същите за компенсиране чрез прилаганите от него цени. Предлага се нормативна регламентация, която е в съответствие с нормите на Закона за енергетиката и е насочена към постигане на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите и към равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия, се казва в доклада.

В общественото обсъждане по промените в Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ участваха представители на Министерство на енергетиката, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска Асоциация Природен Газ, БФИЕК, Българската газова асоциация, експерт на Омбудсмана, дружества в газовия сектор, Движение „Граждански контрол“. Изразени бяха становища, свързани с влиянието на готвените нормативни промени върху развитието на пазара на природен газ и върху разходите на топлофикационните дружества, както и необходимостта от прецизиране на отделни текстове в проекта за наредба.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов заяви, че всички писмено внесени становища на участниците в общественото обсъждане ще бъдат анализирани от работната група и окончателно решение регулаторът ще вземе на закрито заседание на 27.12.2016 г. Пред представители на медиите той прогнозира, че промяната в Наредба № 2 няма да доведе до увеличение на разходите на клиентите на топлофикационните дружества. Според него причината за забавяне на газифицикацията на битовите клиенти са значителните първоначални разходи, необходими на домакинствата за да станат клиенти на мрежата. По отношение на цената на природния газ на "Булгаргаз" АД от 1 януари 2017 г., Комисията очаква общественият доставчик на природен газ да внесе ценовото предложение на 9 декември т.г. В съответствие с установените процедури, на 30 декември т.г. регулаторът ще обяви окончателното си решение си за цената на природния газ и на цените на топлинната енергия за първото тримесечие на следващата година, каза доц.Иванов. Преди това експертите на КЕВР ще направят обстоен и задълбочен анализ на икономическата и финансова обосновка на ценовото предложение. „Комисията ще се съобрази единствено с доказаните ценообразуващи компоненти, предлагани от "Булгаргаз" АД. В ценовите си решения следваме ясната икономическа логика и се ръководим от четирите основни принципа, прилагани в страните от ЕС – прозрачност, устойчивост на решенията, законосъобразност и справедливост“, подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.Галерия