За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА „ТЕЦ-ВАРНА“ ЕАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА ЗА ДЕЙНОСТТА „ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“

09.11.2016 г.

    Комисията обсъжда възможни нормативни промени при закъснение за подаване на заявки за доставки към "Булгаргаз" с цел да бъдат защитени интересите на изрядните потребители

    КЕВР на открито заседание обсъди доклад на работната група във връзка с подаденото заявление от „ТЕЦ-Варна“ ЕАД за изменение на лицензията за дейността „производство на електрическа енергия“. В съответствие с политиката на прозрачност, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на регулатора.

    В заявлението на дружеството е поискано първите три блока на ТЕЦ-Варна да бъдат изведени от експлоатация, което може да стане само с разрешение на КЕВР и е условие за досегашната лицензия на производство на електроенергия. Съгласно притежаваното комплексно разрешително, „ТЕЦ-Варна“ преустанови временно дейността си от 1.01.2015 г., тъй като не бяха извършени необходимите дейности по екологизация на централата. По направените разчети от собственика на дружеството – ЧЕЗ-България, е необходимо да бъдат инвестирани близо 120 милиона евро за покриване на екологичните стандарти.

    В доклада на работната група се посочва, че във връзка с разглеждане на заявлението за извеждане от експлоатация на блокове № 1, 2 и 3 на централата, енергийният регулатор е поискал и е получил становища от Министерство на енергетиката и ЕСО. На откритото заседание бяха изслушани становищата на техни представителите, в които беше подчертано значението на централата за стабилността на националната енергийна система. Според ЕСО след затварянето на „ТЕЦ-Варна“ са направени сериозни инвестиции за модернизация на подстанции и на мрежата в региона, които да гарантират електрозахранването на клиентите в региона. В становището на Министерството на енергетиката е изложена позицията, че собственикът на централата трябва да направи необходимите инвестиции, за да може тя отново да заработи. Според ЧЕЗ-България извеждането от експлоатация на блокове № 1, 2 и 3, в изпълнение на актуализираното Комплексно разрешително, няма да се отрази върху сигурността на доставките на електроенергия в региона. Изнесена беше информация, че дружеството-собственик и Министерство на енергетиката провеждат преговори за повторното въвеждане в експлоатация на останалите три блока в централата. Разговорите се очаква да приключат до края на годината. Дружеството планира производството на централата да покрива европейските стандарти като за целта се предвижда модернизация на съоръженията, които да преминат към използване на природен газ като първичен източник. Необходимите средства за екологизацията на блокове № 4, 5 и 6 се очаква да бъдат частично осигурени чрез продажба на оборудването на първите три блока на „ТЕЦ-Варна“.

    Във връзка с подаденото заявление за изменение на лицензията, в доклада на КЕВР се изразява позицията, че извеждането от експлоатация на трите блока произтича от Договора за присъединяване към ЕС и от издаденото на централата комплексното разрешително. Според регулатора, след изменението на лицензията на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, експлоатацията на останалите три блока ще бъде възможна само след привеждането им в съответствие с допустимите емисионни норми (изграждане на сероочистващи инсталации, монтиране на допълнително поле на електрофилтрите и монтиране на нискоазотни горелки на блокове № 4, 5 и 6). Становището на регулатора е, че дружеството е в състояние да извърши необходимите инвестиции за екологизация на блоковете.

     Окончателното решение на Комисията ще бъде взето на 16.11.2016 г. на закрито заседание.

    След приключване на откритото заседание председателят на КЕВР коментира пред журналисти актуални теми в сектор „Енергетика“. По повод на откритото писмо на БФИЕК относно липсата на заявки за доставка на природен газ от "Овергаз Мрежи" към "Булгаргаз", доц. Иван Иванов изрази становището, че в момента механизмът за определяне на цената на обществения доставчик на практика би ощетил всички други изрядни клиенти, в случаите, когато отделни дружества правят заявки за доставка на природен газ след определения срок за заявяване на годишен капацитет от „Булгаргаз“. Разяснението беше направено по повод на изразена позиция на Федерацията на индустриалните енергийни консуматори, които алармираха, че "Овергаз Мрежи" не заявява в договорения срок доставка на природен газ от "Булгаргаз" ЕАД. Опасенията на индустрията са, че дружеството ще извършва непредвидени заявки за количества, което може да повиши разходите на обществения доставчик и да се отрази върху цената на природния газ за всички крайни потребители. „Не е редно поради закъснение на заявител за доставка на природен газ от обществения доставчик, да се стига до промяна в цената на всички крайни потребители. В тази връзка Комисията вече обсъжда възможни нормативни промени, които да водят до финансови последствия за заявител, който закъснее с подаване на заявките си за доставка. Експерти на КЕВР работят по този въпрос и през следващите седмици регулаторът ще намери справедливо решение, което да не позволи да бъдат накърнени интересите на потребителите на природен газ на обществения доставчик", заяви доц. Иван Иванов.

     „Пускането в експлоатация на новата междусистемна газова връзка с Румъния е много силен знак за успешна диверсификация на доставките на природен газ за България, както и на доставки от България към Източна и Централна Европа", каза председателят на КЕВР по повод предстоящото й официално откриване на 11 ноември т.г. Тестовите изпитания вече са преминали успешно.Галерия