За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player



КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ И НА НОВИ ПРАВИЛА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

02.11.2016 г.

Според анализите на регулатора либерализацията на газовия пазар не се очаква да повиши цената на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществени обсъждания на доклади на работните групи относно проект за промени в Правилата за търговия с природен газ, проекти за нови Правила за балансиране на пазара на природен газ и на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс на „Булгартрансгаз” ЕАД. Докладите бяха публикувани на интернет страницата на Комисията и в Портала за обществени поръчки. Предложението за актуализация на Правила за търговия с природен газ (ПТПГ) е внесено в Комисията от газопреносния оператор. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката (ЗЕ), в правомощията на КЕВР е да приема правила за търговия с природен газ по предложение на енергийните предприятия, както и технически правила на съответните мрежи и системи, включващи правила за сигурност и надеждност.

Основната цел на пакета нормативни актове в сектор „Природен газ“ е да бъдат въведени европейските правила за свободна търговия на газовия пазар, с което да бъде направена важна стъпка към създаване на условия за отваряне на газовия пазар у нас. Тяхното приемане е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 312/ 2014 от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи.

В обществените обсъждания участваха представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Българската асоциация за природен газ, БФИЕК, организации и дружества в газовия сектор. Направени бяха редица предложения, свързани с оценката на въздействието на готвените нормативни промени и с влиянието на новите такси за дисбаланс върху потребителите и крайните клиенти. Предложено беше да има тестови период от няколко месеца, преди таксите да започнат реално да се прилагат.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта, че всички писмено внесени становища на асоциациите и засегнатите компании ще бъдат внимателно обсъдени преди регулаторът да излезе с окончателното си решение на закрито заседание на 30.11.2016 г. Пред представители на медиите той заяви, че не очаква либерализацията на газовия пазар да доведе до повишаване цената на природния газ. Този извод се потвърждава от анализите на регулатора, извършени на базата на информацията на "Булгартрансгаз" ЕАД от входните точки, които не показват съществено изменение на цената на природния газ след предлаганите промени. Според него няма тенденции за съществено изменение в цената на синьото гориво в резултат на процесите на световните петролни пазари. Председателят на КЕВР посочи, че не очаква в новото ценово предложение на „Булгаргаз“ ЕАД да бъде поискана промяна в цената на природния газ с над 10%. Ценовото заявление на дружеството следва да бъде внесено за одобрение от регулатора на 10.12 т.г. и ще се отнася за първото тримесечие на 2017 г.



Галерия