За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР: СПАЗВАНЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПОС 2014-2020 СА РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ВиК СЕКТОРЪТ ДА НАМАЛИ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

01.11.2016 г.

    Намаляването на загубите на вода във водоснабдителните системи е дългосрочен процес, който изисква ВиК операторите да прилагат стриктно утвърдената нормативна уредба и по-специално новите показатели за качество, залегнали в наредбите за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите. Важна роля за постигане на заложените показатели и цели пред сектора имат приетите от КЕВР Указания по прилагане на наредбите 2017-2021, които включват и Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност, определяне на групи ВиК оператори и прогнозни цели за посочения период. Това подчерта инж. Йоланта Колева, началник отдел „Контрол и решаване на спорове - ВиК услуги“ в КЕВР, в презентация пред участниците в конференцията „Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи“. Организатор на проявата е БАВ, с участието на Гръцката асоциация по водите, ВиК дружества и компании в сектора от цялата страна.

    В презентацията „Загуби на вода-нормативни и регулаторни изисквания“, представителят на КЕВР посочи, че към момента ВиК секторът е далеч от изпълнението на целите, поставени в предишната нормативна уредба и това налага комплексни промени в цялостния процес по управление на качеството на услугите. В резултат на изпълнението на целите регулаторът очаква подобряване работата на ВиК операторите и намаляване на загубите на вода. В тази връзка беше посочено, че КЕВР е въвел редица нови изисквания към ВиК операторите по отношение на показателите за качество - нов начин на изчисление на непрекъснатост на водоснабдяването, на общите загуби на вода/в % и в куб.м/км/д, на енергийната ефективност на дейността по доставяне. Въведени са изцяло нови показатели, свързани с налягането във водоснабдителната система, с рехабилитацията на водопроводната мрежа, с активния контрол на течовете. Съгласно утвърдените нови изисквания на регулатора, до 2026 г. ВиК секторът трябва да намали общите загуби на вода от 60,46% през 2015 г. - до 49%, а броят на авариите да намалее близо 2 пъти. Дългосрочните цели предвиждат също рехабилитацията на водопроводната мрежа да достигне 1,25%, при показател за 2015 г. – 2,66%, рязко следва да нарасне и ефективността на привеждане на водомерите в годност и изграждането на водомерното стопанство. Като особено важен показател КЕВР смята качеството на информацията, събирана и предоставяна от ВиК дружествата и за целта се въвежда система за оценка на изпълнението и на качеството. За всеки показател за качество на ВиК услугите и за всяка променлива на ПК се въвежда система за оценка на изпълнението с 4 нива. Големите и средни ВиК оператори следва до 2019 г. да внедрят стандарти за управление на качеството, а до края на 2018 г. да създадат регистри и бази данни.

     Според регулатора е необходимо осъвременяване и извършване на промени в редица нормативни документи, свързани с управлението на водопроводните мрежи и намаляване загубите на вода. Наложителни са изменения в ЗУТ с цел подобряване на изграждането, експлоатирането и поддържането на водоснабдителната мрежа, както и в редица други подзаконови актове, което ще допринесе за въвеждане на съвременни международни практики при определяне на допустимите загуби на вода и повишаване на контрола по експлоатацията на мрежите.

    Изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания за териториите, в които окрупнените ВиК оператори ще бъдат бенефициенти по ОПОС 2014-2020, е фактор от съществено значение за правилното формулиране на целите и тяхното постигане, изтъкна в заключение инж. Колева. Посочено беше, че започващият регулаторен период 2017-2021 е последната възможност за усвояване на европейски средства за водоснабдителните системи и това изисква, на базата на досегашния опит, да бъдат избегнати допуснатите грешки и оперативната програма да бъде изпълнена по начин, който ще позволи постигането на реален ефект върху намаляването на загубите на вода.

MS PowerPoint документ 593KB Презентация на КЕВР - „Загуби на вода-нормативни и регулаторни изисквания“


Галерия