За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСЪОБЩЕНИЕ

Комисията за енергийно и водно регулиране инициира процедура по изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

04.10.2016 г.

    Комисията за енергийно и водно регулиране инициира процедура по изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. Процедурата е в изпълнение на провежданата от Комисията политика на пълна прозрачност посредством привличане на всички заинтересовани страни в процеса на подготовката на проекти за изменение на нормативни актове от нейната компетентност.

    Заинтересованите лица и организации, в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, могат да представят в деловодството на Комисията писмени мотивирани предложения за изменения на съществуващите разпоредби в Наредба № 4 от 5.11.2013 г., както и за допълнения, които считат, че следва да намерят място в наредбата в съответствие с нейния предмет, определен в Закона за енергетиката.

    След анализ на всички постъпили в посочения срок писмени предложения, създадената работна група на КЕВР ще изготви проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.11.2013 г., който ще бъде публикуван в Портала за обществени консултации към Министерския съвет. В съответствие със законовите изисквания, по проекта ще се състои и обществено обсъждане в Комисията.