За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ПРЕДПРИЕМАТ СТЪПКИ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕЛ УСКОРЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ

27.09.2016 г.

„КЕВР и Енергийния регулаторен орган на Румъния /ANRE/ ще задълбочат сътрудничеството си и ще планират съвместни инициативи пред ЕК и ACER за конкретни мерки с цел подкрепа за ускореното развитие на регионалните пазари на електроенергия и природен газ. От особена важност е включването и на други страни от региона и в тази връзка КЕВР ще предприеме действия за сключване на споразумение за сътрудничество с гръцкия енергиен регулатор RAE, което ще допринесе за постигане целите на енергийните политики, както на трите държави, така и на Енергийния съюз“. Около това се обединиха председателите на двата енергийни регулатора доц. Иван Иванов и Никулае Хаврилет на разговорите в рамките на завършилото работно посещение в Букурещ на делегация на КЕВР. В делегацията участваха членът на Комисията Евгения Харитонова и ръководни експерти от дирекциите „Електроенергетика и топлоенергетика“, „Природен газ“ и „Правна“.

На проведените срещи ръководителите на двата енергийни регулатора обсъдиха хода на изграждането на трансграничните междусистемни връзки в региона и ролята на регулаторите за създаването на правната рамка за свързаност на националните пазари на електроенергия и природен газ. Президентът на румънския енергиен регулатор Никулае Хаврилет заяви възможността Румъния да се включи със собствени доставки на природен газ в планирания у нас газоразпределителен център „Балкан“, което ще допринесе за неговото ефективно функциониране като платформа за търговия от различни източници и доставчици.

Делегациите на КЕВР и ANRE обмениха и информация за добри регулаторни практики в областта на либерализацията на електроенергийния пазар, по-специално борсовата търговия в сегмента „ден напред“, както и за въвеждането на разпоредбите на европейските Мрежови кодекси за природен газ в подзаконовата нормативна уредба на двете страни. Българските представители запознаха румънските си колеги с хода на либерализацията на електроенергийния пазар у нас и отговорностите на българския регулатор за прилагане на европейските регулации за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с електроенергия /REMIT/. На срещите, в които участваха и представители на NordPool и на норвежкия регулатор NVE, бяха обсъдени успешни практики за мониторинг на електроенергийния пазар като ключов фактор за гарантиране прозрачността на борсовата търговия, равнопоставеност на участниците в нея и предотвратяването на нерегламентирани практики от страна на търговци. Румънският опит в либерализацията на електроенергийния пазар е показал, че задължителното въвеждане на търговията по двустранните договори на борсата и търгуването на нея на цялото произведено количество електроенергия, е водело до рязко намаляване на сивия сектор и на корупцията в енергетиката.Галерия