За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ОБСЪДИ НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

27.09.2016 г.

На открито заседание КЕВР обсъди доклада относно внесеното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за ІV-то тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. На заседанието присъстваха представители на „Булгаргаз“ ЕАД и на граждански сдружения. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. С цел разширяване публичността и прозрачността на дейността на институциите, заседанието беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.

Цената на природния газ от 1.10.2016 г. да бъде 286,60 лв./1000 куб. м.,без акциз и ДДС, е становището на работната група във връзка със заявлението на „Булгаргаз ЕАД, въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел. Посочената цена е с 1,97 % по-висока от досегашната за ІІІ-то тримесечие на годината като увеличението е с 5,52 лв./1000 куб. м. Към цената за IV тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ се добавя цена за пренос на природен газ по мрежа ниско налягане в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (0.83 лв./MWh), без акциз и ДДС, утвърдена с Решение № Ц-10 от 25.06.2003 г. на Комисията, се посочва в доклада на работната група.

По време на откритото заседание представителят на „Булгаргаз“ ЕАД инж. Иван Иванов оспори изводите в доклада на работната група като заяви, че предлаганата от регулатора цена на природния газ за ІV-то тримесечие на 2016 г. няма да покрива направените от дружеството разходи през този период. Възраженията на „Булгаргаз“ ЕАД ще бъдат внесени в писмен вид и ще бъдат отново обсъдени от работната група, която ще изготви нов доклад. Въз основа на него членовете на енергийния регулатор ще се произнесат окончателно за цената на природния газ на закритото си заседание на 30.09.2016 г.Галерия