За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „КЕВР ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ОСИГУРЯВА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСПЕШНОТО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В РЕГИОНАЛНИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ“

19.09.2016 г.

    Ролята на КЕВР и необходимите стъпки за обединяване на пазарите на електроенергия и природен газ на България, Румъния и Гърция бяха централна тема в изказването на председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов пред участниците в Шестата Регионална конференция „Енергийно Развитие в Югоизточна Европа: Енергийна сигурност, устойчивост, инвестиции и растеж“. Организатор на проявата, провеждана под патронажа на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, е Българският енергиен и минен форум. В конференцията участваха народни представители, български евродепутати, БНЕБ, Мисията на САЩ в ЕС „Енергетика, околна среда, наука и технологии“, български и чуждестранни енергийни експерти, дружества в електроенергийния и газовия сектор, БАН и научни институти. Сред официалните гости на форума беше и членът на КЕВР г-жа Евгения Харитонова.

    Към момента не съществуват регулаторни пречки за обединението на регионалните пазари на електроенергия. В случай, че възникне необходимостта от имплементиране на допълнителни европейски директиви и регламенти, българския регулатор ще предприеме своевременно стъпки те да бъдат одобрени, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. В презентацията си „Перспективи за нова регионална инфраструктура и нормативна уредба за създаване на регионален електрически и газов пазар в Югоизточна Европа“, той очерта

     ролята на Европейския целеви модел /ЕЦМ/

     за изграждане на единен европейски вътрешен електроенергиен пазар и на единни стандарти за пазарите „ден напред“, „интрадей“ и форуърден пазар. Той посочи, че осигуряването на условия за свободна конкуренция и постигането на честна и прозрачна борсова цена са ключови фактори за успеха на целевия модел за създаване на общ пазар на електрическа енергия, основан на общи правила и процедури. Като фактор за обединението на националните електроенергийни пазари на беше откроен проектът за „Междурегионално обединение на пазара“ за имплицитно разпределение на трансграничните преносни способности /MRC/, който осигурява ефективно управление на капацитетите между отделните региони. „Напълно интегрираният Европейски електроенергиен пазар ще увеличи ликвидността, ефективността, социалния ефект и прозрачността на цените и потоците. Това отговаря изцяло на целите на Европейския енергиен съюз“, заяви председателят на КЕВР Иван Иванов.

    Сред предприетите мерки от българския регулатор, допринасящи за постигане целите на ЕЦМ, беше посочено решението на регулатора от 27 януари 2016 г. за

     назначаване на БНЕБ за Номиниран оператор

     на пазара на електроенергия /НОПЕ/ на територията на България за срок от 4 г. съгласно изискванията на Регламент /ЕС/ 2015/1222 на ЕК за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването. Основната задача на НОПЕ е да действа като пазарен оператор на националните или регионални пазари за да осъществява единното свързване на пазарите „ден напред“ и „в рамките на деня“ в сътрудничество с операторите на преносни системи. Дейността на независимия оператор по изпълнение на функциите за свързване на пазарите в съответствие с регулаторната рамка, се наблюдава от Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, която във всеки един момент оценява неговата ефективност, каза доц. Иванов. В изпълнение на регулаторните си функции, през м. май 2016 г. КЕВР одобри и предложението на операторите на преносни системи за създаване на Региони за изчисляване на преносната способност за пазарите „в рамките на деня“ и „ден напред“ съгласно изискванията на Регламент /ЕС/ 2015/1222 на ЕК. С изчисляването на преносната способност за тези пазари се постига координация на регионално ниво. Изтъкнато беше, че определянето на регионите допринася за постигане целите на Регламента за насърчаване на ефективната конкуренция в производството, търговията и доставката на електроенергия, за оптимално използване на преносната инфраструктура и за осигуряване на експлоатационна сигурност и ефикасно дългосрочно управление и развитие на европейската електроенергийна система в ЕС.

    До 2017 г. по предложение на ACER всички страни-членки на ЕС следва да направят оценка и да работят за

     постигането на целеви модел на газовия пазар

     Отговорност на националните регулатори е редовния преглед на напредъка към напълно функциониращ пазар на едро, заяви доц. Иванов, представяйки визията на Общността по отношение развитието на газовите пазари. Идентифицирани са три инструмента за постигане на пазарна интеграция, сред които пълно пазарно обединяване, частично сливане на търговските региони и пряко свързване на нефункциониращи газови пазари със съседен, добре функциониращ пазар на едро. Важна предпоставка за създаването на единен вътрешен европейски пазар на природен газ е изграждането на инфраструктурни проекти за междусистемно свързване, включени в списъка на ЕК на проекти от общ интерес, заяви доц. Иван Иванов. Сред тях той открои интерконекторите с Румъния, Турция, Гърция, Сърбия, проектът за транспортен коридор Eastring, както и плановете за модернизация и разширение на българската газопреносна система. Като нов важен фактор за енергийната сигурност на региона беше изтъкнат проектът за Газов хъб „Балкан“, който на базата на стратегическото географско положение и съвременната газова инфраструктура на България, създава реални пазарни възможности за газова търговия от различни източници и доставчици както от южно, така и от югоизточно, източно и северно направление.

    Освен изграждането и свързването на инфраструктурите за пренос между отделните страни, като важна предпоставка за създаването на единен регионален пазар на природен газ председателят на КЕВР посочи преодоляването на различията в начините на

     разпределяне на капацитети и режимите за балансиране

     на пазарите на природен газ. Той подчерта значението на Европейските мрежови кодекси за премахване на съществуващите бариери, в резултат на което ще бъде осигурено свободно преминаване на природен газ и ще се гарантира конкуренцията на пазара и свободното договаряне на цените в пазарни условия. Значим фактор за обединяване на пазарите на регионално ниво е ефективното отваряне на пазара посредством осигуряване на прозрачен и недискриминационен достъп до газопреносната инфраструктура за всички ползватели на мрежата, смята доц. Иванов. В тази връзка участниците в конференцията бяха информирани, че с цел облекчаване на процедурите за потенциалните търговци, КЕВР е приела изменение на Правилата за достъп до газопреносните и газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ. Одобрени от регулатора са и нови Правила за търговия с природен газ, с които се регламентират смяната на доставчик, обслужването на СТИ, администрирането на сделките, както и начина на балансиране на пазара в съответствие с Регламент /ЕС/ № 312/2014 на ЕК за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните системи. С приетите Правила за балансиране на пазара се регламентира виртуалната търговска точка, обменът на данни и разпределянето на дисбалансите. По този начин, в резултат на съвместните действия с гръцкия газов оператор DESFA, вече е възможна услугата „виртуален обратен пренос на природен газ“ през Кулата-СИДЕРОКАСТРО в посока от Гърция към България и първите реални сделки с виртуална търговия са факт, каза председателят на КЕВР. Сред другите необходими нормативни промени бяха посочени измененията в Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс, в Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи и одобрението на Процедурите за управление на претоварването /Приложение 1 към регламент № 715/2009.

    Българският енергиен регулатор ще продължи да създава нормативни условия за развитието на регионалните газови пазари и при необходимост – ще премахва евентуални пречки за ефективното функциониране на обединените пазари на електроенергия и на природен газ, заяви в заключение председателят на КЕВР. Той изрази убедеността си, че България ще допринася активно за постигане целите на европейските политики в сектора и за енергийната сигурност на континента.

    В останалите тематични панели на конференцията бяха обсъдени напредъкът по проектите за изграждане на газовите интерконектори на българска територия, идеята за създаване на Европейски газов хъб „Балкан“ и чуждестранния опит в такива проекти, бъдещето на въглищните централи, развитието на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на потреблението. През втория ден на проявата в центъра на вниманието ще бъдат въпросите за бъдещето на ядрената енергетика на либерализирани пазари, възможностите за реализация на оборудването за АЕЦ „Белене“ и повишаването на потенциала за добив от собствени енергийни ресурси в Югоизточна Европа. Участниците в Шестата Регионална енергийна конференция ще приемат Меморандум „Новото енергийно бъдеще на Югоизточна Европа“.

MS PowerPoint документ 965.41KB «Позицията на КЕВР относно обединяването на пазарите на България, Румъния и Гърция» - презентация на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов на VІ-та Регионална конференция „Енергийно Развитие в Югоизточна Европа: Енергийна сигурност, устойчивост, инвестиции и растеж“ /19-20.09.2016 г./


Галерия