За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerВ КЕВР БЯХА ПРОВЕДЕНИ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТТА "ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"

08.09.2016 г.

Според доц. Иван Иванов не се очаква промяна в цените на парното и топлата вода от 1 октомври, газовият хъб „Балкан“ се подкрепя от ЕК като част от стратегията за пълна свързаност на мрежите на страните-членки на ЕС

       На открити заседания КЕВР обсъди доклади на работните групи във връзка с внесени заявления от четири дружества в сектор "Електроенергетика" : от „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – за продължаване срока на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“; от „Национална електрическа компания“ ЕАД и от „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД - за изменение и допълнение на лицензия, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; от „ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД - за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. В хода на заседанията присъстващите представители на четирите дружества заявиха, че приемат констатациите и изводите в докладите. Окончателните решения на регулатора по внесените от дружествата заявления ще бъдат приети и публикувани на насроченото закрито заседание на Комисията на 15.09.2106 г.

       На открито заседание регулаторът обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление от „Топлофикация Петрич” ЕАД за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство. Проведено беше и обществено обсъждане, в хода на което представителите на дружеството направиха коментари по някои от изводите на работната група. Възраженията им ще бъдат писмено депозирани и обсъдени от регулатора в установения законов срок.

       На 30.09.2016г. Комисията ще излезе с окончателно решение и във връзка с внесеното в регулатора заявление от „Костинбродгаз” ООД за утвърждаване на цени за дейността „разпределение на природен газ“ и цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Костинброд за периода от 2016 г. до 2020 г.

       След откритите заседания председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира пред представители на медиите актуални въпроси, свързани с очакваните цени на топлинната енергия през новия отоплителен сезон и проекта за изграждане на газоразпределителен център „Балкан“. „Дори и да постъпи предложение за леко поскъпване на природния газ от 1 октомври т.г., не се очаква промяна в цените на парното и топлата вода“, коментира доц. Иванов. Според него ако бъде потвърдена предварителната прогноза за искано от „Булгаргаз“ ЕАД повишение с 3,4% на цената на природния газ, Комисията има правото да не се произнася с решение за нови цени на топлинната и на високоефективната електрическа енергия, тъй като по закон това е задължително само при значително изменение на ценообразуващ елемент, в случая природен газ, което не е налице.

       По отношение на проекта за изграждане на газоразпределителен център у нас, председателят на КЕВР коментира, че целта на Европейския енергиен съюз е постигането на пълна свързаност на мрежите на 28-те членове на ЕС и газовият хъб е част от плановете на Европейската Комисия в тази посока. Според него проектът е пазарно обоснован и България има редица предимства пред други държави в региона със стратегическото си географско положение и с газопреносната си мрежа, която е сред най-добре развитите в Югоизточна Европа. С разчетените средства от около 1,5 млрд. евро се планира изграждането на системата на газоразпределителния център и модернизация и разширяване на мрежата, с цел да се увеличи налягането и да се гарантира очаквания повишен обем на транзитиран природен газ през страната. Дори и без доставка на руски природен газ, изграждането на газов хъб е обосновано, защото са реални перспективите за доставки на синьо гориво от Азербайджан, Туркменистан, Северен Ирак, Иран, от Израел, както и втечнен газ през терминала край Александруполис. "Южното направление на природния газ не бива да бъде подценявано. Руският газ е добре дошъл на газовия хъб, само ако бъдат спазени всички изисквания на законодателството на ЕС", каза председателят на КЕВР като подчерта, че същите изисквания следва да бъдат прилагани и по отношение на Гърция.Галерия