За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ПРЕДСТАВИ РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА В ГАЗОВИЯ СЕКТОР НА ПРОВЕДЕНАТА КРЪГЛА МАСА НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ГАЗОВИЯ ХЪБ „БАЛКАН“

05.09.2016 г.

       Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов участва в Инвеститорска Кръгла маса във Варна, посветена на реализацията на газоразпределителен център „Балкан“. Във Форума, организиран от „Булгартрансгаз“ ЕАД, участваха министър-председателят Бойко Борисов и членове на правителството, представители на ЕК-Главна дирекция „Енергетика“, водещи международни компании от газовия сектор, инвестиционни фондове и финансови институции.

       В презентацията си пред участниците във форума доц. Иван Иванов подчерта, че съществуващата регулаторна рамка в България в областта на газовия сектор се привежда в съответствие със законодателството на ЕС в енергийната сфера и допринася за прилагането и спазването на ясни правила при създаването на пазарни модели в региона. Председателят на КЕВР направи преглед на състоянието на пазара на природен газ у нас през последните 2 години като подчерта, че през този период основните проблеми за страната ни са наличието само на един доставчик, липсата на реверсивни газови връзки със съседните държави и отсъствието на значителен местен добив. Тези фактори са довели до липсата на конкуренция и на сигурност на доставките на природен газ, каза доц. Иванов пред участниците в Кръглата маса.

       Изнасяйки данни за развитието на пазара на природен газ в България, доц. Иванов посочи, че през 2015 г. потреблението на синьо гориво се е увеличило с 9,6 на сто в сравнение с 2014 г. и е достигнало 2,996 млрд. куб.м. Нараства и делът на вноса на природен газ, който през м.г. е достигнал 97,2 % от общото потребявано количество. В същото време делът на местния добив остава нисък и е в обем от 2,8 %, заяви той. Видима е тенденцията за увеличено потребление на природен газ в сектор „Химическа промишленост“, докато в същото време потреблението в сектор „Енергетика“ бележи намаление. Като цяло потреблението на небитовите /стопански потребители/ заема 97,8 на сто, а при битовите – 2,2%. Изнесените от доц. Иванов факти показват също, че се увеличава както броят на потребителите в битовата сфера, които нарастват с 5,1%, така и в промишлеността, където има ръст от 4,7 %. Посочените данни показват, че в близките десетилетия потреблението на природен газ у нас ще нараства както в бита, така и в промишленото производство. Тези тенденции налагат България да стимулира доставките на синьо гориво на основата на ясни пазарни принципи, като в същото време полага усилия и за осигуряване на местни ресурси, подчерта председателят на КЕВР на проведения форум.

       Спирайки се на ролята и функциите на КЕВР в областта на природния газ, доц. д-р Иван Иванов направи преглед на действащата регулаторна рамка и посочи като водещо начало в решенията на Комисията спазването на законовите правила, отчитане на обективните пазарни фактори и защитата на обществения интерес. Основна задача на националния енергиен регулатор е да насърчава либерализацията на пазара при стриктно спазване на националното и европейското законодателство, каза доц. Иванов пред участниците в Кръглата маса. Подчертано беше, че нормативната рамка отговаря на европейските директиви и регламенти в тази област и допринася за утвърждаване на принципите на конкуренцията и спазване на пазарните правила като фактори за жизнеспособността на всички проекти за развитие на газовия пазар у нас. С извършените Промени в Правилата за достъп до мрежите и за търговия с природен газ са създадени условия за свободен и недискриминационен достъп до газовата мрежа и съоръженията от страна на търговците и снабдителите с природен газ и възможности за сключване на двустранни сделки за внос на природен газ или за закупуване на количества от местен добив. Сред другите важни промени в действащата регулаторна рамка в областта на газовия сектор бяха посочени и измененията в Правилата за балансиране на пазара на природен газ и в Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи. Като значим фактор за изграждане на интерконекторната връзка с Гърция - Комотини-Стара Загора, доц. Иванов подчерта приетите от Комисията Актуализирани указания за управление на капацитет и утвърдените известия за участие в провеждането на Фази І и ІІ на пазарния тест. По този начин се създават всички условия за активния старт на търговията с природен газ, което има важно значение за алтернативността на доставките и за промяна на досегашния модел, смята доц.Иванов. Регулаторът е одобрил и всички стъпки, свързани със сертифицирането на „Булгартрансгаз“ ЕАД като независим преносен оператор на газопреносната система в България, което вече е нотифицирано пред ЕК. В ход са стартиралите процедури в КЕВР за одобрение на Процедурите за управление на претоварването /Приложение 1/ към Регламент №715/2009 и Показатели за качество на снабдяването с природен газ съгласно изискванията на Регламент /ЕС/ №703/2015. Сред актовете на ЕС от ключово значение за либерализацията на пазара на природен газ той открои също прилагането на Газовата директива относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, на регламентите, свързани с условията за достъп до газопреносната мрежа, както и Мрежовия кодекс за разпределение на капацитет в газопреносните мрежи. През последната година са извършени също необходимите промени в наредбите за регулиране на цените на природния газ и за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, които имат важно значение за развитието на газовия сектор у нас, обобщи председателят на КЕВР.

        „Със своите решения, основани на ясни правила и методики, КЕВР допринася чрез постепенни промени да се постигне либерализацията на националния пазар на природен газ, което има ключово значение както за развитието на българската икономика и на цялата пазарна среда, така и за осъществяването на всички нови проекти, насочени към превръщане на страната ни във важен газоразпределителен център в региона“, каза в заключение пред участниците във форума председателят на КЕВР доц. Иванов.Галерия