За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerВ КЕВР БЯХА ПРОВЕДЕНИ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТТА "ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"

18.08.2016 г.

Според председателя на КЕВР издаваните месечни сертификати за високоефективна електроенергия допринасят за ефективния контрол и за нормализирането на енергийната система 18.08.2016 г.

На открити заседания КЕВР обсъди доклади на работните групи във връзка с внесени заявления от три дружества в сектор "Електроенергетика" : от "И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка" СРО – за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"; от "ЧЕЗ Електро България" АД - за продължаване срока на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"; от "КУМЕР" ЕООД - за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група". В хода на заседанието присъстващите представители на трите дружества заявиха, че приемат без възражения констатациите и изводите в докладите.

Окончателните решения на регулатора по внесените от дружествата заявления ще бъдат приети и публикувани на насроченото закрито заседание на 1.09.2106 г.

След откритите заседания председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира пред представители на медиите актуални въпроси, свързани с перспективите за развитието на борсовия електроенергиен пазар. По информация, получена от ръководителя на независимата електроенергийна борса, след провеждания в момента тестови период, борсата има готовност от 1 октомври да стартира реалната търговията по двустранните договори като нов изключително важен сегмент в нейната работа. Според доц. Иванов в резултат на това все по-голям брой производители на електроенергия ще могат да участват в борсовата търговия. "По този начин на борсата ще могат да бъдат търгувани значително по-големи количества електроенергия, което ще доведе до формирането на цени, близки до пазарните у нас и в региона", коментира той. Във връзка с осъществявания от Комисията контрол върху производството на електроенергия по високоефективен комбиниран способ, беше изтъкнато, че с въвеждането на ежемесечни сертификати контролът на регулатора става постоянен и ефективен. Поради липсата на топлинна енергия през летните месеци, през този период част от топлофикациите вече не произвеждат високоефективна електроенергия, изкупувана по-рано на преференциални цени. "Всичко това ни доближава до реалните количества високоефективна енергия, съответстващи на произведената топлинна енергия, което допринася за нормализирането на цялата ни електроенергийна система", посочи доц.Иванов.

"КЕВР ще се съобрази незабавно и изцяло с очакваното решение на КС във връзка с начисляването на юрисконсултски възнаграждения от страна на топлофикационните дружества по водени от тях дела срещу техни клиенти. България е правова държава, в която решенията на съда не подлежат на коментари и следва да се изпълняват", заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.Галерия