За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕСЕТГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2016-202

21.07.2016 г.

Според председателя на регулатора доц. Иван Иванов реализацията на Десетгодишния план ще утвърди водещата роля на България в газовите доставки за региона и ще гарантира енергийната ни сигурност

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане по постъпилото заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за одобрение на Десетгодишен план за развитие на мрежите за периода 2016-2025 г. С Решения на КЕВР от 22.06.2015 г. и от 05.11.2015 г. "Булгартрансгаз" ЕАД е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България и съгласно Закона за енергетиката Комисията одобрява Десетгодишен план, наблюдава и контролира изпълнението му в съответствие с нормативната уредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на газопреносни системи на територията на Европейския съюз е предвидено в чл. 22 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година. Десетгодишните планове служат за разработването на Регионалните инвестиционни планове за развитие на мрежата (GRIPs), както и на Общностния план за развитие на мрежата в ЕС, изготвян от Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG). Докладът на работната група по заявлението на "Булгартрансгаз" ЕАД и Десетгодишният план за развитие на мрежите за периода 2016-2025 г. бяха публикувани предварително на интернет страницата на КЕВР.

В рамките на проведеното обществено обсъждане, становища по Плана за развитие изразиха заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков и проф. Атанас Тасев, енергиен експерт от неправителствения сектор. Изразявайки пълната подкрепа на Министерство на енергетиката, Жечо Станков подчерта, че заложените проекти за развитие на газопреносния оператор са насочени към постигането на междусистемна свързаност със съседните страни и развитие на преносната мрежа, с оглед и на перспективите за развитието на местния добив. Според него в плана на дружеството са отчетени всички най-важни фактори, които ще имат отражение през следващия 10-годишен период. Проф. Атанас Тасев също изрази подкрепа за мерките за развитие на газопреносния оператор и заяви, че в Плана са отчетени наличните ресурси и са залегнали всички необходими дейности за постигане на заложените стратегически цели.

"Основната цел на Десетгодишния план за развитие е да се поддържа готовността на газопреносната ни система и тя да бъде водещ фактор в създаването на интегриран пазар на природен газ, в съответствие с насоките на ЕС в тази област", заяви Георги Гегов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД. Сред основните дейности в него той посочи мерките за повишаване на техническата сигурност и опазването на околната среда, развитието на междусистемната свързаност със съседните държави, разширяването на капацитета на страната за съхранение на природен газ, развитието на съществуващата газопреносна мрежа, вкл. модернизирането на газокомпресорните станции и изграждането на нови станции. Очакваните резултати от реализирането на заложените в Плана за развитие проекти са повишаване качеството и обема на услугите, предоставяни от газопреносния оператор и създаване на необходимите предпоставки страната ни да утвърди позицията си на важен газоразпределителен център в региона. Според Георги Гегов това ще даде възможност за активно участие на България в значимите газопреносни проекти в региона на Югоизточна Европа и ще бъде фактор за енергийната сигурност.

"КЕВР отчита, че основните усилия на "Булгартрансгаз" ЕАД са ясно насочени в две направления – развитие на националната газопреносна мрежа посредством нейната модернизация, с цел разширяване на възможностите за пренос на природен газ, както и реалния старт на диверсификацията на доставките на синьо гориво след подписването на Споразумението за междусистемна свързаност между България и Гърция", заяви в края на общественото обсъждане председателят на регулатора доц. Иван Иванов. Според него с реализацията на Десетгодишния план за развитие на дружеството страната ни ще утвърди водещата си роля в региона по отношение на газовите доставки и същевременно прави важна стъпка към гарантиране на своята енергийна сигурност. Създаването на предпоставки за свързаността на националните и регионалните пазари на природен газ отговаря на цялостната стратегия на ЕК за либерализация на газовия пазар на континента, което води до по-добри цени и по-добро качество на доставките в условия на реална конкуренция, подчерта доц. Иванов.

Окончателно решение по заявлението на "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2016-2025 Комисията ще приеме на закрито заседание на 18.08.2016 г.

След общественото обсъждане Комисията проведе и открито заседание, на което беше обсъден доклада на работната група по заявление от "Калиакра Уинд Пауър" АД за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия. В съответствие с изискванията на нормативната уредба докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на КЕВР. Решение по заявлението ще бъде прието на 18.08.2016 г.

С цел разширяване на публичността и прозрачността на дейността на регулатора, общественото обсъждане и откритото заседание бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.Галерия