За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

07.07.2016 г.

       КЕВР публикува на своята интернет страница изменения в Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в град София и в Правилата за работа с клиенти на енергийни услуги, предоставяни от дружеството. Решението е взето от регулатора на закрито заседание на 27.06.2016 г. Съгласно действащата нормативна уредба, промените в Общите условия на топлофикационните дружества се внасят със заявления от самите дружества за одобрение от КЕВР. По силата на чл. 49, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ одобрените Общи условия представляват приложение към издадената на дружеството лицензия и са част от приложение № 13 към нея.

       Административното производство във връзка с промените е в резултат на констатирана от КЕВР необходимост Общите условия за продажба на топлинна енергия и Правилата за работа с потребители на енергийни услуги да бъдат приведени в съответствие с настъпилите изменения в Закона за енергетиката и в подзаконовата нормативна уредба в областта на лицензирането на дейностите в енергетиката и на топлоснабдяването. В съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката КЕВР проведе открито заседание, на което са разгледани представените от „Топлофикация София“ ЕАД проекти на Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди и Правила за работа с потребителите. На заседанието присъстваха представители на „Топлофикация София“ ЕАД, на Омбудсмана на Р. България и на Комисия за защита на конкуренцията. Спазвайки изискванията за прозрачност, КЕВР публикува на интернет страницата си доклада на работната група и предложените проекти на предложените от „Топлофикация София“ ЕАД за одобряване Общи условия и Правила за работа с потребителите.

       В решението на регулатора, с което се одобряват окончателно промените в Общите условия на „Топлофикация София” ЕАД за продажба на топлинна енергия за битови нужди и в Правилата за работа с потребителите, са отчетени всички събрани данни от проведеното открито заседание, както и постъпилите предложения и становища от заинтересовани лица. По всяко едно от направените десетки предложения Комисията се е произнесла с конкретни и ясни мотиви.

       КЕВР изцяло се съобрази в решението си и със становището на Комисията за защита на потребителите за липса на неравноправни клаузи в одобрените Общи правила за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД и Правила за работа на дружеството с потребителите.

ZIP документ 1.71MB „Решение № ОУ–1 от 27.06.2016 г. на КЕВР за одобряване на изменение на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация София" ЕАД на клиенти в град София" и на "Правила за работа с клиенти на енергийни услуги, предоставяни от "Топлофикация София" ЕАД"