За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ "ПРЕКЪСВАЕМ ПРЕНОС В ПРАВА ПОСОКА" И "РЕВЕРСИВЕН ПРЕНОС НА ТЪРГОВСКА БАЗА" ПО ТРАНЗИТНАТА ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА

28.06.2016 г.

С приемането на цените на новите услуги за първи път се създава реална възможност за внос у нас на природен газ от друго направление и от друг доставчик

На открито заседание КЕВР обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгартрангаз" ЕАД за утвърждаване на цени за услуги "прекъсваем пренос в права посока" и "реверсивен пренос на търговска база" по газопреносна мрежа за транзитен пренос. В заседанието участваха изпълнителният директор на "Булгартрансгаз ЕАД" Георги Гегов и представители на ръководството на дружеството. В заявлението на вносителя се предлагат за утвърждаване цена за услугата "прекъсваем пренос в права посока" в размер на 15.78 лв./1000 м3 пренесен природен газ, а за услугата "реверсивен пренос на търговска база" - 9.87 лв./1000 м3 пренесен природен газ. Досега КЕВР не е утвърждавала цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа за транзитен пренос. В доклада си експертите на КЕВР посочват, че определянето на цените на двете услуги произтича от подписаното на 24.06.2016 г. от "Булгартрансгаз" ЕАД и гръцкия преносен оператор DESFA Споразумение за междусистемно свързване на оперираните от двата оператора преносни системи в точката на междусистемно свързване Кулата – Сидирокастро. Съгласно споразумението "Булгартрансгаз" ЕАД следва да предлага услугите "прекъсваем пренос в права посока" и "реверсивен пренос на търговска база" на потенциалните ползватели на газопреносната мрежа за транзитен пренос. Цените ще бъдат валидни през започващия на 1.07 тримесечен тестови период до 1.10.2016 г., след което ще бъдат утвърдени цени за достъп и за пренос по реда и при условията на Методиката за определяне на цени за достъп и за пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, приета от КЕВР с решение по Протокол № 109 от 11.08.2014 г., т. 4 (Методиката).

При услугата "прекъсваем пренос в права посока" преносното предприятие извършва пренос на природен газ под условие за възможно прекъсване, се посочва в доклада. Обемът на възможната реализация на тази услуга е свързан с определения и обявен от "Булгартрансгаз" ЕАД прекъсваем капацитет за точка на междусистемно свързване, който се основава на системен анализ на използваемостта на резервирания твърд капацитет. Преносът може да бъде прекъснат или ограничен при наличие на заявки за използване на резервирания твърд капацитет, които да доведат до физическа невъзможност за реализация на предоставен прекъсваем капацитет или на част от него. При услугата "реверсивен пренос на търговска база", газовият поток в правата посока се намалява, като се отчитат виртуално пренесените количества в обратната посока.

Комисията приема като обосновано предложението на "Булгартрансгаз" ЕАД цената на услугите да бъде определена чрез прилагане на отстъпки от действащата утвърдена цена за пренос на природен газ по националната газопреносна мрежа, съответно в размер на 20% за услугата "прекъсваем пренос в права посока" и 50% за услугата "реверсивен пренос на търговска база". Отчита се, че възприетият подход за формиране на цените на двете услуги води до доближаване до очакваните отстъпки за прекъсваем капацитет в права посока и реверсивен капацитет на търговска база при прилагане на входно-изходен тарифен модел.

На откритото заседание изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Георги Гегов заяви, че с оказваната подкрепа в хода на преговорите, регулаторът има важна роля за успешното финализиране на Споразумението с гръцката страна. Той посочи, че с това за първи път се създават реални възможности за отваряне на пазара на природен газ у нас и през точката за междусистемно свързане Кулата/Сидерокастро вече могат да се осъществяват виртуални доставки на природен газ за потребителите в България. Налице е широк индикативен предварителен интерес от страна на търговци за доставки и се очакват реални заявки за пренос, информираха от дружеството.

"С подписаното Споразумение за междусистемна свързаност на точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро, за първи път България вече има реална възможност за внос на природен газ от друго направление и от друг доставчик", коментира пред журналисти председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Според него с определянето на цените услуги за "прекъсваем пренос в права посока" и "реверсивен пренос на търговска база" по газопреносна мрежа за транзитен пренос са налице всички предпоставки за виртуалната търговия с природен газ. По този начин български индустриални потребители или търговци на природен газ ще могат да закупуват количества природен газ на гръцка територия, вероятно от терминала за регазификация в Ревитуса, като същото количество, доставяно по транзитния газопровод от "Газпром експорт", ще остава на българска територия.

КЕВР ще приеме окончателното си решение за цените на услугите за "прекъсваем пренос в права посока" и "реверсивен пренос на търговска база" на закрито заседание на 30.06.2016 г. С цел разширяване на прозрачността и публичността на работата на регулатора днешното открито заседание беше излъчвано онлайн на сайта на КЕВР.Галерия