За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР УТВЪРДИ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ОТ 1 ЮЛИ 2016 г.

28.06.2016 г.

Новата цена на газа е с 9,97% по-ниска от досегашната цена за второто тримесечие

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за ІIІ-то тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Тъй като към момента, на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

С Решението на КЕВР, считано от 1 юли 2016 г., се утвърждава цена на природния газ, по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 281,08 лв./1000 куб. м. или 30.21 лв./MWh /без акциз и ДДС/. Новата цена на природния газ е с 9,97% по-ниска от досегашната за ІІ-то тримесечие на тази година като намалението е с 31,13 лв./1000 куб. м. Към цената за IІІ-то тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, се добавя цена за пренос на природен газ по газопреносна мрежа ниско налягане в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), утвърдена с Решение № Ц-10 от 25.06.2003 г. на Комисията. По този начин крайната цена за IІІ-то тримесечие на 2016 г, по която общественият доставчик следва да продава природен газ на клиентите, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, е в размер на 288.80 лв./1000 nm3 или 31.04 лв./MWh, без акциз и ДДС.

Решението на регулатора за цената на природния газ е взето въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба №2/19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. В съответствие с нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, проведено беше открито заседание с участието на заинтересованите страни.

След заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира пред медиите, че новата цена на природния газ ще се отрази благоприятно върху цените на топлинната енергия и на високоефективната енергия, произвеждана по комбиниран способ от топлофикациите, използващи като енергиен носител синьо гориво. Той обяви, че се предвижда намаление на цените на тези два вида енергия, но същевременно уточни, че окончателните им стойности ще бъдат определени от регулатора на закрито заседание на 30.06.2016 г.