За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. ЗА КРАЙНИТЕ СНАБДИТЕЛИ И КЛИЕНТИ

23.06.2016 г.

       На открито заседание КЕВР обсъди внесеното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цени за ІІІ-то тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. В заседанието участваха изпълнителният директор на „Булгаргаз ЕАД“ Николай Павлов и представители на ръководството на дружеството. Предложенията на „Булгаргаз“ ЕАД в подаденото заявление са обосновани с тримесечното изменение на условията на търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

       На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз ЕАД“ Николай Павлов и представители на ръководството на дружеството изразиха становище в подкрепа на доклада на работната група на Комисията. Съгласно нормативните изисквания докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на регулатора. Цената на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, да бъде 281,08 лв./1000 куб. м. без акциз и ДДС, считано от 1.07.2016 г., е становището на работната група на КЕВР въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления. Предлаганата цена е с 9,97% по-ниска от досегашната за ІІ-то тримесечие на тази година, като намалението е с 31,13 лв./1000 куб. м. Към предлаганата цена за IІІ-то тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, се добавя цена за пренос на природен газ по газопреносна мрежа ниско налягане в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), утвърдена с Решение № Ц-10 от 25.06.2003 г. на Комисията. По този начин предложението за цената на природния газ през IІІ-то тримесечие на 2016 г. за клиентите, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, е 288.80лв./1000 nm3 или 31.04 лв./MWh, без акциз и ДДС.

       Окончателно решение за цената на природния газ през ІІІ-то тримесечие на 2016 г. Комисията ще вземе на закрито заседание на 28.06.2016 г. С цел разширяване на публичността и прозрачността, заседанието беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.Галерия