За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ 1 ЮЛИ ЦЕНИ В СЕКТОР "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА", ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ И БИОМАСА, НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЕНЕРГИЯ ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО

09.06.2016 г.

       На проведено обществено обсъждане КЕВР обсъди Проект на решение за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика", считано от 01.07.2016 г. В рамките на обсъждането становища изразиха присъстващите представители на Асоциацията на индустриалния капитал, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската фотоволтаична асоциация, граждански сдружения, независими експерти. Регулаторът проведе обществено обсъждане и по доклада за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса. В обсъждането участваха представители на дружества-производители на енергия от възобновяеми източници, Българската соларна асоциация, граждански сдружения, Асоциацията на производителите на екологична енергия, експерти. Комисията проведе обществено обсъждане на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2016 г.

       Съгласно нормативните изисквания докладите и проекторешенията на Комисията бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора.

       След приключването на днешните заседания, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира пред журналисти, че решенията на КЕВР за цените на електрическата и топлинната енергия целят защитата на дългосрочния интерес на всички потребители – битови и стопански. Според ръководителя на регулатора предлаганите ценови решения са продължение на прилаганата по отношение на ценообразуването регулаторна рамка от средата на 2015 г. Те са икономически обосновани, отчитат всички доказани ценообразуващи фактори и отговарят на стремежа на регулатора да подготви пазара за либерализацията на пазара. „Комисията счита, че новите цени допринасят за либерализацията, тъй като и след тази дата цените на регулирания пазар ще останат с 5-10 на сто по-високи от цените на свободния пазар“, заяви Иван Иванов като допълни, че с приемането на стандартизираните товарови профили и инструкцията за смяна на доставчика КЕВР е предприела всички необходими стъпки за насърчаване излизането на потребителите на свободния пазар. Като друго достойнство на ценовия модел той посочи намаляването на кръстосаното субсидиране между цената на електроенергията на регулирания и свободния пазар, така както е било елиминирано кръстосаното субсидиране между цената на топлинната енергия и на енергията от високоефективно производство по комбиниран способ. Председателят на КЕВР поясни пред медиите, че в предлаганото ценово решение е отразено и влиянието на 5-процентната вноска, която съгласно новите законодателни промени двата сертифицирани преносни оператора ЕСО и „Булгартрансгаз“ ще внасят във Фонда „Сигурност на енергийната система“. В модела са отчетени изцяло и други приети от парламента промени като постъпленията от търговията с въглеродни емисии. „Тези два сегмента формират допълнително постъпления във Фонда в размер на 100 милиона лв., които са изцяло взети предвид от регулатора при ценовите му решения“, подчерта доц. Иван Иванов.

       Изразените от участниците мнения ще бъдат писмено депозирани в Комисията в съответния срок и предстои да бъдат разгледани от нейните експерти. Окончателните решения за цените, считано от 1.07.2016 г., в сектор „Електроенергетика“, цените на електроенергия от ВЕИ и биомаса, както и цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентралите по комбиниран начин, КЕВР ще обяви след закритото си заседание на 30 юни 2016 г. С цел разширяване на публичността и прозрачността в дейността на институцията, обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на регулатора.Галерия